Javna nabava i natječaji / 24. studenoga 2021.

Natječaj za tri radna mjesta

Na temelju čl. 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06), čl. 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje, čl. 7. Pravilnika o radu i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa Agencija za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ

  1. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu viši savjetnik/viša savjetnica za razrednu nastavu u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo, Odsjeku za predškolski odgoj i razrednu nastavu u Zagrebu – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu
  2. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu viši savjetnik/viša savjetnica za fiziku i tehničku kulturu u Podružnici Split – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Splitu
  3. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu višeg računovodstvenog referenta/više računovodstvene referentice za obračun plaće u Odjelu pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova, Odsjeku računovodstvenih poslova u Zagrebu – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu

Osobe koje se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) i prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, sobveznom naznakom: »Za natječaj« te brojem i nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj za tri radna mjesta

(docx: 17,85 KB)

Preuzmi

Opis poslova za navedena radna mjesta

(docx: 14,24 KB)

Preuzmi