Povjerljiva osoba

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje i zamjenik povjerljive osobe imenovani su odlukom ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje na temelju članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19), članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, članka 34. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje i članka 10. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načina imenovanja povjerljive osobe

Povjerljiva osoba za prijavu nepravilnosti: Ratko Višak, prof., e-mail adresa: ratko.visak@azoo.hr

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

U smislu navedenog Zakona, prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca, a povjerljiva osoba je zaposlenik poslodavca imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca.

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

 • zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom
 • sudsku zaštitu
 • naknadu štete
 • zaštitu identiteta i povjerljivosti. 

Povjerljiva osoba dužna je:

 • zaprimiti prijavu nepravilnosti
 • ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave
 • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti
 • prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
 • obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva
 • pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka
 • pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi
 • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu. 

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno imenovanim osobama na propisanom obrascu:

 • pisanim putem na adresu Agencije za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, e-mail adresa agencija@azoo.hr
 • putem elektroničke pošte na e-mail adrese povjerljive osobe ili zamjenika povjerljive osobe

Odluka o imenovanju povjerljive osobe te zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

(pdf: 853,61 KB)

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerljive osobe te zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

(pdf: 35,56 KB)

Preuzmi

Obrazac za prijavu nepravilnosti

(docx: 18,38 KB)

Preuzmi