Najave i izvješća / 3. listopada 2023.

IKT u terenskoj nastavi geografije

Državni stručni skup IKT u terenskoj nastavi geografije organiziran je u suradnji sa strukovnom udrugom, Hrvatskim geografskim društvom, a namijenjen je učiteljima i nastavnicima geografije. Terenski državni stručni skup planiran je na prostoru zapadne Medvednice. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta održan je u prostoru dvorišta i zgrade Hrvatskog katoličkogsveučilištau kojemudjeluje Geografski odsjekPrirodoslovno-matematičkogfakulteta.

Program skupa        realiziran je predavanjima i praktičnim primjerima, učenjem i radom na terenu. Planirani ishodi stručnog skupa su ostvareni i sudionici će nakon skupa moći: primijeniti IKT u terenskom prikupljanju, obradi i pohrani podataka,analizirati pogrešne spoznaje (miskoncepte) o prostornim zakonitostima i uzročno-posljedičnim vezama prirodno-geografskih elemenata, primijeniti učinkovite strategije poučavanja usmjerene na uspješniju konstrukciju temeljnih koncepata u nastavi geografije i vrednovati mogućnosti primjene digitalnog terenskog dnevnika. Planirani program i ishodi skupa su u cijelosti realizirani.

Predavanja su održali: izv. prof. dr. sc. Ružica Vuk, Pogrešne spoznaje (miskoncepti) o prostornim zakonitostima i uzročno-posljedičnim vezama prirodno-geografskih elemenata i Strategije poučavanja za učinkovitu konstrukciju temeljnih koncepata u nastavi geografije iprirodoslovlju, Ivan Martinić, mag. geogr., Primjena IKT-a u terenskom prikupljanju, pohrani i obradi hidrogeografskih podataka, Marin Mićunović, mag.geogr. i PrimjenaIKT-a u terenskom prikupljanju, pohrani i obradi geomorfoloških podataka s Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Hrvatskog geografskog društva. Na stručnom skupu sudjelovalo je dvadeset dvoje učitelja i nastavnika geografije.

Povratna informacija o primjenjivosti teme stručnog skupa, primjenjivosti teme svih predavanja na skupu u školskoj praksi, o procjeni doprinosa stručnog skupa jačanju kompetencija učiteljai nastavnika geografije u primjeni IKT-a u terenskoj nastavi geografije i prirodoslovlju kao i ocjeni stručnog skupa u cjelini prikupljena je upitnikom za vrednovanje u MSForms obrascu nakon završetka programa stručnog skupa. Sudionici državnog terenskog stručnog skupa imali su priliku upitnikom samovrednovati svoj doprinos i sudjelovanje na stručnom skupu i predlagati teme za naredna stručna usavršavanja. Upitnikom je prikupljena informacija u kojoj mjeri će učitelji i nastavnici primijeniti IKT u terenskoj nastavi.

Praćenjem predavanja i sudjelovanjem u terenskom radu i zadacima sudionici su imali priliku upotrijebiti alate IKT-a u terenskom prikupljanju, pohrani i obradi hidrogeografskih i geomorfoloških podataka. U teorijskom uvodu i pripremi za rad na terenu sudionici su seupoznali s primjenom suvremenih tehnologija u hidrogeografskim istraživanjima. Terenski zadaci provedeni su na odabranoj lokaciji u neposrednoj blizini urbanog prostora kao modelrada s učenicima na prepoznavanju povezanosti obilježja voda i reljefa te utjecaja čovjeka na prostor. Rad na terenskim zadacima uspješno se kombinirao s radom u računalnoj učionici na materijalima i izvorima geomorfoloških podataka u digitalnom obliku. Dijeljenjem iskustava iz nastavne prakse i rezultata vanjskog vrednovanja učitelji i nastavnici su analizirali na koji načini u kojim uvjetima kod učenika nastaju pogrešne spoznaje o reljefu i vodama. Zaključak i potvrda rada na stručnom skupu u učionici i na terenu je važnost izvanučioničke, terenske nastave geografije kao uspješne i učinkovite strategije učenja i poučavanja koja doprinosi razumijevanju prostornih zakonitosti i uzročno-posljedičnih veza prirodno-geografskih elemenata.

U evaluacijskom upitniku sudionici stručnoga skupa ocijenili su Primjenjivost teme stručnoga skupa IKT u terenskoj nastavi geografije prosječnom ocjenom 4,60.

Evaluacija

(pdf: 342,21 KB)

Preuzmi