Objave / 29. travnja 2019.

Najava državne smotre projekata u dječjim vrtićima

Državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade republike Hrvatske u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje održat će se od 15. do 17. svibnja u Zadru u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Odgoj za ljudska prava i aktivno građanstvo temelji se na Nacionalnom programu odgoja i obrazovanja za ljudska prava Vlade republike Hrvatske, uvedenom u odgojno-obrazovni sustav 1999. godine posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske, kojom se obvezuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja na njegovu primjenu.

Ovaj dokument značio je veliki doprinos promicanju temeljnih ljudskih vrijednosti i  njihovu življenju u dječjim vrtićima u Republici Hrvatskoj. Pored ovog dokumenta važan je bio i priručnik Živjeti i učiti prava (2003), nastao na njegovim temeljima i nizu ostvarenih stručnih skupova u organizaciji nekadašnjeg Zavoda za školstvo, a današnje Agencije za odgoj i obrazovanje. Ovi dokumenti obvezuju sve nositelje programa u predškolskom odgoju i obrazovanju na preispitivanje ostvarivanja prava djece i unapređivanje uvjeta za njihovo ostvarivanje.

Ove godine navršava se 20 godina provođenja programa u odgojno-obrazovnoj praksi u svim dječjim vrtićima te ovogodišnja Državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljuska prava i demokratsko građanstvo od posebnog značaja i prilika za utvrđivanje postignuća i određivanje smjernica za buduće korake u njegovu kvalitetnom ostvarivanju.

Institucijski odgoj i obrazovanje djece u suvremenome društvu držimo važnim za razvoj svakog djeteta i istinskom potrebnom suvremenoga društva. Pravovremeno osiguravanje kvalitetnih uvjeta za rani odgoj i obrazovanje doista je najbolje ulaganje u budućnost jedne zemlje. Što su kvalitetniji temelji, to će i daljnji koraci u odgojno-obrazovnome sustavu biti sigurniji, bolji i isplativiji. Mnoga svjetska i domaća istraživanja ukazuju na činjenicu da se povećanim ulaganjima u rani i predškolski odgoj i obrazovanje smanjuju kasnije skupe intervencije u svrhu popravljanja nastalih problema.

U okviru institucijskog odgoja i obrazovanja i kvalitetno izgrađivanoga predškolskog kurikuluma pojedine ustanove prepoznaje se kvaliteta praktičara, koji na osobit način razvijaju odnose i socijalne kompetencije djece i odraslih u kvalitetno planiranom i osmišljenom prostorno-materijalnom, vremenskom i socijalnom okruženju dječjega vrtića.

Sastavnice kurikuluma svakog dječjeg vrtića moraju sadržavati i dimenzije građanskoga odgoja i obrazovanja. Kvalitetnih primjera iz prakse svakako je puno, no ovom prilikom, na državnoj smotri projekata u ovom području biti će prezentirani kvalitetni primjeri iz prakse nekih dječjih vrtića koji su posebno nastojali na razvijanju neke od dimenzija građanskoga odgoja u okviru određenoga projekta.

Prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 5/15, str. 29), socijalna i građanska kompetencija razvijaju se poticanjem djeteta na odgovorno ponašanje, pozitivan i tolerantan odnos prema drugima, međuljudsku i međukulturnu suradnju, uzajamno pomaganje i prihvaćanje različitosti; samopoštovanje i poštovanje drugih te osposobljavanje za učinkovito sudjelovanje u razvoju demokratskih odnosa u vrtiću, zajednici i društvu na načelima pravednosti i mirotvorstva. Ove kompetencije razvijaju se u takvoj organizaciji odgojno-obrazovnoga procesa vrtića koja se oslanja na stvaranje poticajnoga socijalnog okruženja, poticanje djece na iznošenje i argumentiranje svojih stajališta te uključivanje djece u donošenje odluka koje se odnose na njihovo življenje u vrtiću.

Novi pristupi učenju i poučavanju usmjereni su dakle na razvoj kompetencija djece, a ne na reproduktivno učenje obrazovnih sadržaja. Djeca rane i predškolske dobi stječu iskustva, razvijaju se i uče aktivno sudjelujući u različitim svakodnevnim aktivnostima i situacijama. U današnjim sve manje humanim i prirodnim uvjetima, od posebne je važnosti omogućiti djeci što prirodnije okruženje za igru i učenje. Od posebnog je značaja odgovornost i ulogu odraslih u stvaranju što raznovrsnijih prirodnih situacija za učenje i razvoj djece rane i predškolske dobi, na njima primjereni način.

Važnost državne smotre projekata vidimo u prilici za upoznavanje s radom različitih praktičara, njihovim načinima rada i rješavanja određenih izazova i problema u praksi, načinima praćenja i analiziranja postignuća te na temelju toga određivanja daljnjih koraka i prioriteta. Nadalje povezivanje praktičara i stvaranje profesionalnih zajednica za učenje i podršku, na bitno drugačiji način stvara uvjete za razvoj kompetencija svakog pojedinca, ali i predškolskih ustanova, koje u dijalogu s drugima na kvalitetniji način odgovaraju potrebama djece i njihovih roditelja te izgrađuju njima svojstven, prepoznatljiv kurikulum.¸

Ove se godine petnaesti put predstavljaju projekti (bit će prezentirano 45 projekata) iz građanskog odgoja ostvareni u ustanovama ranog i predškolskog odgoja na području Republike Hrvatske.

Program smotre (DOC: 102 KB)