Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Tijek čitanja: sadržaji i vrijednosti u suvremenim tekstovima

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni / Interregionale, di una giornata

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave i stručnim suradnicima u osnovnim školama talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije. / Il programma è mirato agli insegnanti di classe e psicopedagogisti presso le scuole elementari della minoranza nazionale italiana delle Regioni istriana e litoraneo-montana.

Mjesto održavanja: Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, Rijeka / Università degli studi di Fiume – Facoltà di lettere e filosofia di Fiume, Sveučilišna avenija 4, Fiume

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 12. lipnja 2015. na www.ettaedu.eu / notifica obbiligatoria fino al 12 giugno 2015 su www.ettaedu.eu

Predavači: dott. Salvatore Cavaliere, dr.sc. Michele Cortellazzo, dott. Franco Finco, , dr.sc. Gianna Mazzieri Sanković, dr.sc. Veronica Ujcich

Ciljevi: – osvijestiti potrebu razvoja osobnog pristupa u poučavanju, odnosno učenju s posebnim naglaskom na stalnom razvoju i unapređenju jezične komunikacije na talijanskom jeziku / presa consapevolezza della necessità di sviluppare un approccio personale all’insegnamento, rispettivamente all’apprendimento con particolare attenzione allo sviluppo e all’aggiornamento della comunicazione in lingua italiana

– primijeniti novostečena znanja i prilagoditi planiranje aktivnosti potrebama učenika / essere in grado di applicare ed adeguare le conoscenze e nozioni acquisite alla pianificazione e programmazione dell’attività didattica del discente

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri dobre prakse; frontarlni i grupni rad / relazione plenaria, laboratorio, dibattito, best practice; lavoro frontale e di gruppo

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa / Modulo di valutazione dell’ente proponente dell’aggiornamento

Napomena: Istituto Italiano di Cultura a Zagabria – Talijanski Institut za Kulturu u Zagrebu snosit će troškove predavača / L’Istituto Italiano di Cultura a Zagabria coprirà le spese dei relatori

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Telefon: 051/317 699