Stručni skupovi / 26. travnja 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita učitelja i nastavnika informatike

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: učiteljima/nastavnicima pripravnicima informatike/računalstva i njihovim mentorima Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bilogorsko-bjelovarske i Sisačko-moslavačke županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Augusta Harambašića,  Augusta Harambašića 18, Zagreb

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 27. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr.sc. Predrag Pale, Tomislav Filić, ravnatelj, Ines Kniewald, prof. savjetnik,  Predrag Brođanac prof. savjetnik,  Ksenija Ivanović, prof. , Saida Deljac prof. savjetnik, vanjska suradnica za informatiku i računalstvo AZOO

Ciljevi:  Sudionici će:

  • se upoznati sa sadržajem, načinom i uvjetima polaganja stručnog ispita, te proći kroz primjere načina pripreme i realizacije nastavnog sata.
  • steći temeljna znanja o planiranju i programiranju svoga rada, izradi godišnjeg i mjesečnog plana i programa za rad u pojedinom razrednom odjelu prema sastavnicama Nastavnog plana i programa za osnovnu školu i Nacionalnog okvirnog kurikuluma uvažavajući smjernice Cjelovite kurikularne reforme
  • utvrditi osnovne tehnike praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u osnovnoj i srednjoj školi

Metode i oblici rada: predavanja, rasprava, primjeri  prakse; frontalno,  individualni i grupni rad.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Saida Deljac,
vanjska suradnica za informatiku i računalstvo
saida.deljac@azoo.hr

Viši savjetnik za informatiku i računalstvo
Aljoša Matulić, prof.
Telefon: 01/2785 064
E-adresa: aljosa.matulic@azoo.hr