Stručni skupovi / 20. travnja 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz predmeta Biologija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski jednodnevni

Namjena: stručni skup za pripravnike osnovnih i srednjih  škola iz predmeta Biologija i Kemija u Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj te Dubrovačko-neretvanskok županiji

Mjesto održavanja: OŠ „Manuš“, Split

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 25. lipnja 2018.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr.sc. Srećko Listeš, viši savjetnik za hrvatski jezik, Luči Lončar, viša savjetnica  za stručne suradnike defektologe, Marita Guć, ravnateljica OŠ Manuš, Ivana Katavić, viši savjetnica za fiziku i tehničku kulturu i Majana Engelbreht, viša savjetnica za biologiju i kemiju

Cilj:

  • steći temeljna znanja o planiranju i programiranju svoga rada, izradi godišnjeg i mjesečnog plana i programa za rad u pojedinom razrednom odjelu prema sastavnicama Nastavnog plana i programa i Nacionalnog okvirnog kurikuluma,
  • utvrditi osnovne tehnike praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa,
  • upoznati sadržaje, načine i uvjete polaganja stručnog ispita, te proći kroz primjere načina pripreme i realizacije nastavnog sata i pisanoga rada te proći kroz primjere načina pripreme i realizacije nastavnog sata i
  • upoznati osnovne karakteristike i funkcionalnosti odabranih e-alata u nastavi tehničke kulture

Metode i oblici rada: frontalni  i individualni oblici rada (interaktivna predavanja i radionice)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: molimo pripravnike da donesu jedan primjerak izrađene pisane priprave za nastavni sat

Voditelj:

viša savjetnica biologiju i kemiju Majana Engelbreht, prof. 
telefon: 021/340 984