Stručni skupovi / 3. listopada 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: program je  namijenjen odgojiteljima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije 

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Rijeka PPO Drenova, Stanka Frankovića 7 A, Rijeka

Broj polaznika: 50 

Rok prijave: obvezna online prijava do 5. prosinca 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Jasna Šverko, mag. rehab. educ., Linda Grubišić Belina, prof., Sanja Margeta, prof., Lahorka Jurčić, prof.

Ciljevi: Sudionici će: 

  • steći znanja i sposobnosti potrebnih za polaganje stručnog ispita,
  • upoznati kriterije za vrednovanja pisanoga rada te uočiti najčešće jezične, sadržajne i kompozicijske pogreške u pisanim radovima pristupnika na stručnom ispitu,
  • steći znanja o elementima kvalitetne pripreme za polaganje praktičnog dijela stručnog ispita te razraditi cjeloviti proces od misaone pripreme do realizacije praktične aktivnosti,
  • dobiti konkretne primjere dobre prakse u: pisanju priprema za rad, organizaciji prostora, planiranju poticaja i dr.
  • upoznati tehnike suočavanja sa stresom u ispitnoj situaciji

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica (grupni rad), primjeri iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:/ 

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692