Stručni skupovi / 19. srpnja 2015.

Slušanje, komuniciranje, interakcija pomoću nove tehnologije /

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni / Interregionale, di una giornata

Namjena: Skup je namijenjen odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima u dječjim vrtićima talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije. / Il seminario è mirato agli educatori, psicopedagogisti e direttori delle istituzioni prescolari della minoranza nazionale italiana delle Regioni istriana e litoraneo-montana.

Mjesto održavanja: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za studiji na talijanskom jeziku / Università degli studi „Juraj Dobrila“ di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 23. rujna 2015. na http://ettaedu.azoo.hr / notifica obbligatoria entro il 23 settembre 2015 all’indirizzo http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dott. Matteo Cornacchia, dott.ssa Elisabetta Madriz, dott. Tommaso Mazzoli,

Ciljevi: – sudionici će osvijestiti potrebu razvoja osobnog pristupa u poučavanju, odnosno učenju / i partecipanti prenderanno consapevolezza della necessità di sviluppare un approccio personale all’insegnamento, rispettivamente all’apprendimento

– sudionici će primijeniti novostečena znanja i prilagoditi sadržaje i aktivnosti programa rada u pedagoškoj godini prema potrebama djece / i partecipanti saranno in grado di applicare le conoscenze e nozioni acquisite nella pianificazione e programmazione dei contenuti dell’attività pedagogica adeguando la stessa agli effettivi bisogni del bambino

Metode i oblici rada: Interdisciplinarni, frontalni rad, radionice / Multidisciplinare, frontale, attività di laboratorio

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa / Modulo di valutazione dell’organizzatore

Napomena: Talijanska unija pokriva troškove predavača / Le spese del relatore sono a carico di Unione italiana

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu / Consulente superiore per la minoranza nazionale italiana
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Tel.: 051/317 699