Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Priprema za novu školsku godinu učitelja Tehničke kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća Tehničke kulture

Mjesto održavanja: OŠ Augusta Šenoe, Selska cesta 95, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 4. rujna 2015.

Predavači: ERSCKR, Damir Purković, prof., Eugen Ban, prof., mr.sc. Darko Suman

Ciljevi:

  • steći temeljna znanja o planiranju i programiranju svoga rada, izradi godišnjeg i mjesečnog plana i programa za rad prema sastavnicama Nastavnog plana i programa osnovne škole i Nacionalnog okvirnog kurikuluma uvažavajući smjernice Cjelovite kurikularne reforme za izbornu nastavu Tehničke kulture
  • upoznati sudionike sa sadržajem, načinom i uvjetima: rada županijskih stručnih vijeća, stručnih usavršavanja i polaganja stručnih ispita učitelja Tehničke kulture

Metode i oblici rada: predavanje, radionica; samostalni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: obvezna prijava putem aplikacije na www.ettaedu.eu

Voditelji:

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku 
Eugen Ban, prof.
Telefon: 051/317 698
E-adresa: eugen.ban@azoo.hr

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku 
Žarko Bošnjak, prof.
Telefon: 01/2785 060 
E-adresa: zarko.bosnjak@azoo.hr

Viša savjetnica za informatiku i računalstvo 
Viktorija Hržica, prof.
Telefon: 031/284 905
E-adresa: viktorija.hrzica@azoo.hr

Viša savjetnica za fiziku i tehničku kulturu 
Ivana Katavić, prof.
Telefon:021/340 982
E-adresa: ivana.katavic@azoo.hr