Stručni skupovi / 17. prosinca 2014.

Priprema prijave mobilnosti i strateških partnerstva u okviru programa ERASMUS+ za KA1 i KA2

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, višednevni

Namjena: skup je namijenjen svim odgojno-obrazovnim radnicima

Mjesto održavanja: Rijeka

Broj polaznika: 45

Rok prijave: 30 dana prije početka skupa

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

Polaznici će:

1. Steći znanja o ključnoj aktivnost KA1- koji su ciljevi i prioriteti, upute za prijavitelje i prijavni obrazac.
2. Naučiti kako se izrađuje Europski razvojni plan-razvoj kompetencija učitelja i učenika te njihova integracija u razvojni plan škole.
3. Napisati projektni prijedlog za KA1 u skupinama.
4. Steći znanja o ključnoj aktivnosti KA2- koji su ciljevi i prioriteti, upute za prijavitelje.
5. Izraditi projektni prijedlog i naučiti faze provedbe projekta.

Metode rada: iskustvenog učenja,kratka predavanja, vježbe, vođena rasprava, iznošenje zapažanja, razmjena stručnih mišljenja, individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje programa

Voditelj: voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju
Boris Vampula, univ. spec. cin. telefon: 01/2785 101
e-pošta: boris.vampula@azoo.hr