Stručni skupovi / 6. svibnja 2014.

Participativne i dramske metode za građanski odgoj i obrazovanje u srednjoj školi

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijska (za  Dubrovačko-neretvansku i Splitsko-dalmatinsku županiju)

Namjena: Skup je namijenjen predmetnim nastavnicima i razrednicima srednjih škola, zatim budućim predavačima građanskog odgoja i obrazovanja, školskim pedagozima i psiholozima te drugim suradnicima koji će teme i sadržaje GOO prorađivati u okviru redovne predmetne nastave, na satovima razredne zajednice te u okviru posebnih modula i/ili drugih oblika skupnoga rada (socijalizacijskih skupina, izvannastavnih aktivnosti i sl.) u srednjim školama.

Mjesto održavanja: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12, Metković

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 21. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Vlado Krušić, redatelj i dramski pedagog, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb, Snježana Čubrilo, prof .hrvatskoga i dramska pedagoginja, OŠ Dr. Vinka Žganca, Zagreb 

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika; sudionici će razviti:

praktične stručne vještine

 • biti će osposobljeni za uporabu participativnih i osnovnih dramskih metoda kao oblika iskustvenog podučavanja i učenja u funkciji razvijanja kompetencije u području metodike grupnoga rada, suradničkog i istraživačkog učenja, usvajanju vještine argumentiranja, dokazivanja, logičkog zaključivanja, uočavanja bitnih činjenica i nepristranog pristupa
 • steći će kompetencije za razvijanje komunikacijskih vještina učenika (javno izlaganje i javni nastup, rasprava, debata)
 • ovladati će kompetencijama u području školske i vršnjačke medijacije te za rješavanja konfliktnih situacija i transformiranja sukoba (elementi forum-kazališta)

posebna strukovna znanja:

 • biti će pripremljeni su za uključivanje kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u školski kurikulum i kurikulum GOO za srednje škole
 • moći će odrediti dimenzije građanske kompetencije primjerene iskustvu i dobi učenika s kojima rade
 • steći će iskustvo o društvenim komunikacijskim vještinama koje trebaju razviti kod učenika: što je verbalna i neverbalna komunikacija, aktivno slušanje, upravljanje emocijama, upravljanje učenjem, timski rad, moralna motivacija, kritičko mišljenje i dr.
 • ovladati će osnovnim pojmovima demokracije koje trebaju razviti kod učenika: vlast, zakon, pravda, odgovornost, privatnost, privatno dobro, zajedničko dobro, temeljna ljudska prava, građanske vrline (poštenje, nepotkupljivost, marljivost, pravednost, poštovanje ljudske osobe, ljubav prema životu)
 • moći će kod učenika razvijati humane vrednote (solidarnost, suosjećajnost), temeljne društvene i identitetske vrednote (što je osobni, zavičajni, domovinski, europski i globalni identitet), kao i što su identitetske razlike i kako se odnositi prema njima, što je interkulturalnost i interkulturni dijalog te kako se primjenjuje
 • moći će kod učenika razvijati prepoznavanje i razumijevanje društvenih razlika i proturječja te naučiti odrediti i transformirati sukobe među učenicima; steći će osnovna znanja o podučavanju o stereotipima, predrasudama i diskriminaciji
  • moći će razvijati kod učenika kritičko mišljenje i refleksivno ravnovjesje pri razmatranju i prosuđivanju etičkih pitanja, aktualnih događaja i problema u vlastitoj školskoj, lokalnoj i široj društvenoj sredini i sl.

Metode i oblici rada: Predavanje, igre i vježbe suradnje, komunikacije i izražavanja, jednostavni dramski postupci, učitelj u ulozi, nabacivanje ideja, usmena pojašnjenja i rasprava, samostalni rad polaznika u parovima i malim skupinama, metodička primjena (priprema) naučenih metoda za obradu nastavnih sadržaja, predstavljanje uradaka, usmeno i pismeno vrednovanje stručnog skupa.

Vrednovanje:

 • Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa
 • Obrazac za samo-vrednovanje polaznika

Napomena:

Drugi i treći modul skupa održat će se  24. svibnja 2014. od 9,00 do 17,00 sati (8) sati i 17. lipnja 2014. od 11,00 do 15,00 (4 sata) Završni skup (vrednovanje postignuća). Po završetku stručnog skupa sudionici dobivaju pomoćni priručnik „Znam, razmišljam, sudjelujem – Priručnik za nastavnike“. Centar za mirovne studije/Mreža mladih Hrvatske. Zagreb, 2013., a njihove škole priručnik „Zamisli, doživi, izrazi! – Dramske metode u nastavi hrvatskog jezika“. HCDO/Pili-poslovi. Zagreb, 2007.