Stručni skupovi / 2. rujna 2013.

Sastanak voditelja ŽSV-a biologije osnovnih škola

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke; Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor, Ivana Perkovca 90

Broj polaznika: 14

prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 20. rujna 2013.

Predavači: viša savjetnica Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viši savjetnik mr. sc. Tomislav Ogrinšak, dr. sc. Dubravko Lepušić,  viša savjetnica Marina Ništ, prof., viša savjetnica dr. sc. Diana Garašić.

Ciljevi: voditelji ŽSV-a će:

  • steći temeljne kompetencije za primjenu Kurikuluma GOO-a;
  • steći znanja i razviti sposobnosti potrebne za implementaciju Kurikuluma GOO-a u plan i program škole te u školski kurikulum;
  • biti osposobljeni za korištenje aktivnih metoda učenja i poučavanja za razvoj pojedinih dimenzija građanske kompetencije: ljudsko pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske i ekološke;
  • biti upoznati s nastavnim materijalima za učenje i poučavanje GOO-a razvijenima u AZOO;
  • razmijeniti iskustva o provedbi zdravstvenog odgoja
  • izvijestiti o radu županijskog vijeća s posebnim osvrtom na provedbu akcijskih istraživanja

Oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, radionice, prikazi primjera dobre prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Donijeti Kurikulum Građanskoga odgoja i obrazovanja.

Voditelj:
dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Donje Svetice 38
Telefon: 01 2785 020
e-mail: diana.garasic@azoo.hr