Stručni skupovi / 29. travnja 2013.

Veze i partnersko nasilje te korištenje rodno transformativnog pristupa u radu s mladićima

Razina i vrsta stručnog skupa:Međužupanijska – Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Namjena:Učitelji, nastavnici i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije uključeni u pripremu i provedbu školskih preventivnih programa

Mjesto održavanja:Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4, Zagreb

Broj polaznika:40

Rok prijave:molimo da se za sudjelovanje na stručnom skupu prijavite u aplikaciji za www.ettaedu.eu najkasnije do 6. svibnja 2013.

Predavači:Višnja Ljubičić, dipl. iur., Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Pamela Orpinas, M.P.H., dr. sc., Sveučilište Georgia, SAD, Škola javnog zdravlja, Ajana Low, psihologinja,  Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Nataša Bijelić, mag. sc., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Natko Gereš, dr.med., Status M

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

  • sudionici će biti informirani o holističkom pristupu u radu na prevenciji rizičnih oblika ponašanja
  • sudionicima biti predstavljeni rezultati studije Healthy Teens Longitudinal Study ( Zdravi tinejdžeri – longitudinalna studija) i modeli rada vezani za promoviranje rodno ravnopravnih normi, zdravih stilova života i nenasilnog modela ponašanja mladih u školskom okruženju.

Metode rada:Interaktivna predavanja i panel rasprava

Vrednovanje:Standardizirani upitnik AZOO-a.

Napomena:Stručni skup organiziraju Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ , The University of Georgia, School of Public Health; SAD i Udruga Organizacija mladih Status M uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje.

Voditelj:

Viši savjetnik za stručne suradnike defektologe – pomoćnik ravnatelja 
Darko Tot, dipl. soc. pedagog
telefon: 01/2785 065
e-pošta: darko.tot@azoo.hr