Programi / 18. studenoga 2010.

Program građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu

Voditeljica projekta
Nevenka Lončarić-Jelačić, prof.
Viša savjetnica za nacionalne programe

Provođenje građanskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj obvezno je u cjelokupnom odgojno-obrazovnom sustavu te u neformalnim i informalnim oblicima cjeloživotnog učenja.

Političke, pravne i stručne pretpostavke za ugrađivanje takvog odgoja i obrazovanja sustavno se razvijaju od 1999. godine kad je Vlada Republike Hrvatske donijela prvi Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava.

Provođenje takvog odgoja temelji se, između ostalog, na Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina (2000) i na Nacionalnom programu promicanja i zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj (2008–2011). I ove su godine razvijene tri značajne pretpostavke za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja:

  1. Ponovo je osnovan Nacionalni odbor za ljudska prava i demokratsko građanstvo kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.
  2. Osnovan je Sveučilišni centar za ljudska prava koji će služiti svim fakultetima nastavničkog smjera za obrazovanje studenata – budućih nastavnika za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja u školama.
  3. Donesen je Nacionalni okvirni kurikulum za osnovne i srednje škole u kojeg je uvršten građanski odgoj i obrazovanje kao obvezni izborni i kroskurikularni predmet te ključna kompetencija za cjeloživotno učenje.

U Agenciji za odgoj i obrazovanje tijekom su proteklih deset godina razvijeni brojni moduli i projekti konkretne primjene građanskog odgoja i obrazovanja u školi koji se temelji na interaktivnim metodama učenja i poučavanja te projektima povezivanja škole i lokalne zajednice: Modul odgoja za mir i nenasilno rješavanje sukoba, Mreža učitelja i učenika miritelja, Humane vrednote i humanitarno pravo, Osnove demokracije: vlast, pravda, odgovornost, privatnost, Projekt građanin i učenje za poduzetništvo, Zakon u razredu i simulacija suđenja,  Obrazovanje za zaštitu potrošača, Prevencija trgovanja ljudima, Razvoj identiteta i interkulturalnosti, Suzbijanje stereotipa i predrasuda prema nacionalnim manjinama u kontekstu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i procesa pridruživanja Europi, Modul zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova.

Agencija za odgoj i obrazovanje je u sklopu obveznog stručnog usavršavanja u proteklih deset godina osposobila više od 10 000 odgojno-obrazovnih radnika za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja. Imenovala je i osposobila županijske voditelje stručnih vijeća za demokratsko građanstvo da budu treneri drugih nastavnika za interaktivne metode učenja i poučavanja. Razvila je brojne priručnike za nastavnike i udžbenike za učenike te druge nastavne materijale.

Svake godine u organizaciji Agencije i MZOŠ-a održavaju se školske, županijske i državna smotra projekata iz demokratskog građanstva i ljudskih prava te smotra simuliranih suđenja u suradnji školskog i pravosudnog sustava.

U razvijanju stručnih pretpostavki za sustavno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja Agencija surađuje s predstavnicima Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Županijskog suda u Zagrebu, s predstavnicima Ureda dječje pravobraniteljice, s Centrom za istraživanje ljudskih prava, sa sveučilišnim profesorima i nastavnicima u školama, s predstavnicima javnih medija i sl.

Kroz međunarodne projekte također redovito surađuje sa stručnjacima za građanski odgoj. Dugotrajna razmjena stručnjaka ostvaruje se s Centarom za građanski odgoj i Federalnim ministarstvom obrazovanja SAD-a, s Vijećem Europe i njegovim Odjelom za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Aktivno sudjeluje u radu Klastera Europske komisije, a za suradnju koristi i projekte Europske unije.