Objave / 21. studenoga 2017.

Predstavljeni Minimalni standardi prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu

standardi_mU sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti 20. studenoga 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je predstavljanje Minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu (https://drogeiovisnosti.gov.hr/dokumenti/10). Tom prigodom pozdravne govore održali su načelnica Sektora za zajedničke poslove i programe u Ministarstvu znanosti i obrazovanja mr. sc. Vera Šutalo, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković-Pečenković, prof. i ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske Željko Petković, univ. spec. crim.

U programu su sudjelovali sljedeći predavači: dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić iz Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske održala je prvo izlaganje „Polazište Standarda i dosadašnji napori Ureda u izgradnji kvalitete preventivnih programa“, Ivana Biljan iz Agencije za odgoj i obrazovanje, izlagala je na temu „Implementacija standarda“. Izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić s Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteta, imala je predavanje „Minimalni standardi kao prilog kvaliteti prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnom sustavu“. Na temu „Što nam poručuju dokazi ili primjeri dobre prakse?“ govorila je dr. sc. Iva Pejnović, dr. med. spec. školske medicine iz Zavoda za javno zdravstvo. Posljednje izlaganje „Uloga međunarodnih standarda u prevenciji ovisnosti“ održala je Josipa Andreić iz Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. 

standardi1_mU svim odgojno-obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske provode se preventivni programi propisani zakonskim i podzakonskim aktima. Standardi su namijenjeni svim stručnjacima u odgojno-obrazovnom sustavu koji se, izravno ili neizravno, bave prevencijom ovisnosti u suradnji sa svim drugim društvenim dionicima. Prevencija ovisnosti ima dugogodišnju tradiciju u hrvatskome obrazovnom sustavu što upućuje na to da su odgojno-obrazovni radnici i hrvatska stručna javnost prepoznali važnu ulogu odgojno-obrazovnih ustanova u prevenciji rizičnih ponašanja djece i mladih. Uz tradicionalno izlagane teme vezane za prevenciju pušenja, korištenje alkoholnih pića i zlouporabe droga, minimalni standardi naglašavaju potrebu za intenziviranjem preventivnih aktivnosti na svim oblicima rizičnih ponašanja prisutnih kod mladih (kockanje i klađenje, ovisnost o internetu…). 

Konvencija o pravima djeteta UN (1989) obvezuje sve na ostvarivanje jednog od osnovnih prava svakog djeteta, a to je pravo na sigurnost i podržavajuće okruženje za odrastanje. Zato je svakako jedna od prioritetnih zadaća našeg društva i suvremene pedagogije promicanje visokog stupnja brige za djecu i otvorenosti za njihove potrebe. Zdravo odrastanje je osnovni zadatak odgovornih odraslih.

Odgojno-obrazovne ustanove (škole, dječji vrtići) uz obitelj su važni odgojni čimbenici koji oblikuju djetetovo odrastanje. Tijekom odrastanja odgojno-obrazovni radnici (odgojitelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji…) imaju neprocjenjivu ulogu i odgovornost za stvaranje sigurne i poticajne okoline koja će svakom djetetu i mladoj osobi omogućiti da ostvari svoje potencijale.

Preventivni programi ili strategije trebaju odražavati holistički ili sveobuhvatni pristup odgoju i obrazovanju. Razvoj socijalnih vještina ključna je sastavnica prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama. Životne vještine omogućavaju djeci i mladima uspješno nošenje s izazovima rasta, razvoja i odrastanja te ih pripremaju za buduće situacije u kojima će donositi odluke i izbore u životu, pripremaju ih za stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa s drugima. Učinkovite preventivne intervencije proizlaze iz potreba i odražavaju se na kulturu odgojno-obrazovne ustanove, na socijalno-psihološki element zajedničkih vrijednosti, uvjerenja, očekivanja i težnji. Potrebno je osigurati uključenost svih okruženja (pojedinac – obitelj – škola – zajednica), ali i usmjerenost na sva područja života djece i mladih (tjelesno i mentalno zdravlje, emocionalna dobrobit, kognitivne i socijalne vještine, ponašanje i dr.). Sveobuhvatnost uvijek znači i usmjerenost na potencijale i snage pojedinca te razvoj tih potencijala pri čemu je vrlo važna vremenska usklađenost djelovanja. 

S ciljem ujednačavanja i izgradnje preventivnog sustava na nacionalnoj razini 2010. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni program prevencije za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine (u daljnjem tekstu NPPO), a u rujnu 2015. Vlada Republike Hrvatske usvojila je revidirani dokument koji je na snazi do kraja 2017. godine. NPPO za razdoblje od 2015. do 2017. godine, u odnosu na prethodno važeći dokument, usklađen je s aktualnim stanjem te su napravljene izmjene u odnosu na suradnike i nositelje provedbe u pojedinim mjerama. Oba spomenuta dokumenta predviđaju izradu i donošenje Minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, a nositelj je ove mjere Agencija za odgoj i obrazovanje, koja ih donosi uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Danas je predstavljen dokument koji će doprinijeti unapređivanju kvalitete, održivosti i učinkovitost preventivnih intervencija koje se provode unutar odgojno-obrazovnog sustava. Osnovni cilj Minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu je osigurati dosljedno i kontinuirano provođenje programa prevencije ovisnosti u svim odgojno-obrazovnim ustanovama primjenjujući tri razine prevencije – univerzalnu, selektivnu i indiciranu te strategije okruženja.

Koordinator izrade predmetnog dokumenta bila je Agencija za odgoj i obrazovanje, koja je 2014. godine donijela odluku o imenovanju stručne radne skupine za izradu Minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te je Nacrt dokumenta izrađen uz stručnu podršku Agencije za odgoj i obrazovanje, Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Standardi sadrže odgovore i preporuke na pitanja: Što je učinkovito u prevenciji ovisnosti?, Što se u prevenciji ovisnosti pokazalo neučinkovitim ili nedovoljno utemeljenim na dokazima?, Što je učinkovito u prevenciji ovisnosti s obzirom na dob ciljane populacije? Donošenje minimalnih standarda samo je jedna od karika u izgradnji sveobuhvatnoga učinkovitog sustava prevencije na području ovisnosti i ovisničkih ponašanja.

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je na 1. sjednici održanoj 6. ožujka 2017. godine usvojilo minimalne standarde prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, sa zaključkom da se Ministarstvo znanosti i obrazovanja zadužuje da donese Odluku o usvajanju minimalnih standarda te da sukladno svojem djelokrugu nadležnosti, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, osigura provedbu, superviziju i nadzor nad primjenom minimalnih standarda. 

Budući da je propisano provođenje preventivnih programa, važno je naglasiti značaj stručnog usavršavanja svih odgojno-obrazovnih radnika kojim bi jačali svoje kompetencije, znanja i vještine potrebne za preventivni rad te pružanje stručne podrške s ciljem unapređivanju kvalitete preventivnih programa u svim odgojno-obrazovnim ustanovama u čemu značajnu ulogu ima Agencija za odgoj i obrazovanje.

Agencija za odgoj i obrazovanje prema svom djelokrugu rada održat će stručne skupove na različitim razinama u suradnji sa predstavnicima institucija koje su sudjelovale u izradi Minimalnih standarda da bi se s minimalnim standardima upoznao što veći broj odgojno-obrazovnih radnika.