Natjecanja i smotre / 15. ožujka 2018.

Održana Regionalna smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo za područje ranog i predškolskog odgoja u Kninu

Knin1_mRegionalna smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo za područje ranog i predškolskog odgoja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje za područje Zadarske i Šibensko-Kninske održana je 7. ožujka 2018. godine u Dječjem vrtiću Cvrčak u Kninu.

Nakon uvodnih riječi viših savjetnica mr. sc. Andreje Silić i Tončice Kalilić, dipl. defektologa te prof., dr. sc. Ivanka Stričević stavila je naglasak na kriterije za vrednovanja projekta, osobito sudjelovanje djece i njihovu smislenu uključenost i razumijevanje različitih aktivnosti u kojima sudjeluju.

Predstavljeno je 6 projekata u kategoriji PPT- prezentacija.

Projekti su bili planirani i ostvareni najviše u kulturološkoj, društvenoj i ekološkoj dimenziji građanskog odgoja i obrazovanja.

Kao podsjetnik na ciljeve ovih dimenzija izdvajamo:

Kulturološka dimenzija građanskog odgoja obuhvaća temu identiteta i interkulturalnosti. Ciljevi ove dimenzije stoga su usmjereni na:

  1. poznavanje svih pojmova koji obuhvaćaju djetetov osobni, obiteljski, nacionalni i kulturalni identitet;
  2. razvoj interesa i znatiželje za različitosti, na ponašanja koja ukazuju na poštivanje različitosti i na iskustvo suživota za djecom različitog porijekla, običaja, jezika i životnih stilova.

Društvena dimenzija građanskog odgoja obuhvaća područje socijalnih vještina, komunikacije, upravljanja emocijama, empatije i upravljanja sukobima. Ciljevi ove dimenzije stoga su usmjereni na:

  1. usvajanje socijalnih vještina i njihovo prakticiranje u grupnom i vrtićkom kontekstu;
  2. stjecanje komunikacijskih vještina važnih za učinkovito slušanje i zauzimanje za sebe;
  3. upravljanje emocijama u smislu njihovog jednostavnog i jasnog izražavanja, te konstruktivnog nošenja s neugodnim emocijama;
  4. stjecanje iskustva u razumijevanju tuđih emocija i položaja drugog djeteta u posebnim situacijama;
  5. usvajanje jednostavnih mehanizama rješavanja sukoba i stjecanje iskustva suradnje u rješavanju problema.

Ekološka dimenzija obuhvaća pravo na zdrav okoliš i obavezu očuvanja okoliša, racionalnog korištenja energije i gospodarenja otpadom. Ciljevi ove dimenzije stoga su usmjereni na:

  1. znanje i uočavanje onoga što zagađuje okoliš te usvajanje odgovornog ponašanja u cilju očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša;
  2. uočavanje i znanje o tome koji su prirodni resursi važni za zdrav život i usvajanje ponašanja kojima i dijete može čuvati i odgovorno koristiti prirodne resurse;
  3. znanje i iskustvo gospodarenja otpadom u cilju očuvanja prirode i njezinih resursa, te usvajanje vještina korištenja otpada u nove svrhe.

Knin2_mU kvalitetnoj analizi i raspravi o prikazanim projekatima sudionici su imali priliku čiti praktičare koji su osmislili, proveli i vrednovali projekt te ga na višoj razini prikazali svim sudionicima, a nakon toga čuti i osvrte članova povjerenstva za njihovu procjenu. To je od velike važnosti za daljnje promišljanje i unapređivanje odgojne prakse, jer se na konkretnim primjerima može uvidjeti važnost izbora ciljeva i kompetencija koje se razvijaju u projektu te očekivanih i ostvarenih ishoda učenja. Također se može vidjeti način pedagoškog vođenja i osmišljavanja odgojno-obrazovnog procesa, uloge djece i odraslih uključenih u projekt. U tom je smislu od posebne važnosti uloga i odgovornost odgojitelja i stručnih suradnika.

Ostvarenim procesom sustavnih refleksija i vrednovanja potrebno je i moguće utvrditi, prema istaknutim kriterijima i instrumentima za praćenje značaj pojedinoga projekta i njegov utjecaj na kvalitetu života djece. Također je važno imati u vidu relevantnost teme za život djece, što je moguće pobliže odrediti procjenom kvalitete materijalnog okruženja i interakcijskog okruženja, procjenom o aktivnosti djece, njihovoj inicijativi i uključenosti u projekt, njihovo kreativno izražavanje i pro-socijalno ponašanje djece.

Smotra je dobila posebnu kvalitetu prenošenjem iskustava odgojiteljica DV-a Cvrčak iz Knina i DV-a Vrapčić iz Zadra, nakon sudjelovanja na prošlogodišnjoj Državnoj smotri projekata građanskog odgoja i obrazovanja te kako je to iskustvo utjecalo na njihov angažman u odnosu na druge odgojitelje, na primjenu novih strategija u radu, na suradnju s roditeljima i predstavnicima šire zajednice. Odgojiteljice su se posebno osvrnule i na uključenost djece u odlučivanju o važnim pitanjima koja se odnose na organizaciju odgojno-obrazovnoga rada te na sudjelovanje djece u procesima demokratskog odlučivanja.

Od 6 predstavljenih projekata izabran je projekt Lavandići, DV-a Osmijeh iz Šibenika, koji će biti prezentiran na Državnoj smotri projekata građanskog odgoja i obrazovanja za područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.