Najave i izvješća / 8. travnja 2011.

Stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i mentore, Zagreb 2. travnja 2011.

Stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i njihove mentore s područja Zagrebačke nadbiskupije, Bjelovarsko-križevačke, Sisačke i Varaždinske biskupije održan je 2. travnja u OŠ Ivana Gundulića u Zagrebu. Cilj stručnoga skupa bio je osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnoga ispita, a odazvalo se šezdesetak pripravnika i njihovih mentora.

U rad stručnoga skupa uvela je viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO) Gordana Barudžija koja je sudionike pozdravila u ime organizatora (AZOO-a i Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi) i najavila program rada.
Viša savjetnica u AZOO-a Tihana Radojčić održala je predavanje Jezično-komunikacijske kompetencije odgojno-obrazovnih radnika s ciljem osvješćivanja osobnih jezičnih i komunikacijskih kompetencija.

Temeljeći predavanje na ideji o olakšavanju međuosobne komunikacije, a posljedično i komunikacije nastavnika i učenika, kao i prenošenja znanja na učenika, predavačica je istaknula kako nije moguće ne komunicirati. Komuniciramo verbalno, ali još više neverbalno (mimika, gestikulacije), pri čemu komunikacija općenito govori o nama, a komunikacijske i socijalne vještine stoje visoko na ljestvici profesionalnih znanja i vještina koje nastavnik treba imati i razvijati. Uz opći uvod u problematiku komunikacije, predavačica je prešla na najčešće pogreške u pisanoj komunikaciji koje susreće u vlastitom stručnom radu, a koje su leksičke, stilske, gramatičke i pravopisne naravi. Pripravnici su u najkraćim crtama upozoreni na pogreške, kao i na najlakše načine da otklone greške u pisanju.
O pripravničkom stažu vjeroučitelja i načinu polaganja stručnoga ispita govorio je dr. Josip Šimunović sa stajališta ispitivačkoga povjerenstva na stručnome ispitu. Pripravnici su iz toga izlaganja mogli uvidjeti pogreške tehničke i organizacijske naravi, kao i naglaske koje pri polaganju stručnoga ispita stavlja ispitno povjerenstvo.
U radioničkom dijelu stručnoga skupa održane su dvije radionice, obje na temu “Ostvarivanje pripravničkoga staža, postupak i način polaganja stručnog ispita”. S pripravnicima za stručni ispit radila je Gordana Barudžija s naglaskom na konkretnim problemima i upitima pripravnika u profesionalnom radu, kao i u tijeku pripravničkoga staža. S mentorima je radionicu Planiranje, izvođenje i međusobno promatranje izvođenja vjeronaučne nastave održala Ivanka Petrović, a u cilju samovrednovanja vlastitoga mentorskog rada, uočavanja potreba pripravnika na osobnom, socijalnom i stručnom području, davanje podrške pripravniku, kao i osvješćivanje vlastitih potreba i traženje strategija za ostvarenje vlastitih ideja u cilju profesionalnijega ostvarenja mentorske uloge.

Vijest je preuzeta s IKA-e