Najave i izvješća / 24. travnja 2023.

Na Cresu održan državni stručno-znanstveni skup „U osvit modernog doba: 1400. – 1599. – Europska renesansa“

Državni stručno-znanstveni skup za učitelje i nastavnike povijesti i likovno-umjetničkog područja „U osvit modernog doba: 1400. – 1599. – Europska renesansa“ održan je od 13. do 14. travnja 2023. godine u Palači Moise i OŠ Frane Petrića u Cresu i OŠ Frane Petrića u Cresu.

Program stručnog usavršavanja održavao se u Palači Moise a započeo je uvodnim predavanjem U osvit modernog doba – europska renesansa dr. sc. Dubravke Brezak Stamać, ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje. U predavanju se osvrnula na širenje renesanse u Europi te govorila o umjetnosti usmjerenoj na čovjeka kao pojedinca željna intelektualnog i duhovnog razvoja, latinizaciji obrazovanja, ladanju kao stilu života i idealu ženske ljepote na primjeru Botticellieva Portreta mlade žene.

Predavanje Renesansno nasljeđe obitelji Petris-Moise u Cresu održala je Henriet Bilandžić, prof., iz OŠ Dolac iz Rijeke. Govorila je o povijesnoj jezgri grada Cresa i razdoblju renesanse te nastajanju palača plemenitih creskih obitelji i ostalih renesansnih građevina. Izdvojila je ulogu obitelji Petris Moise koja je svojim djelovanjem pridonijela razvoju društva, kulture i arhitekture grada Cresa i okolice. Za lakše usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda učenjem zavičajne povijesti  istakla je planiranje i korelaciju nastavnih predmeta: Povijest, Likovna umjetnost i Geografija.

Predavanjem Renesansni vladari i viteška kultura, dr. sc. Kosana Jovanović, s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,prikazana je povezanost kasnosrednjovjekovnih vladarskih krugova s viteškom kulturom diljem Europe analizom raznih elemenata viteške kulture (heraldičkog znakovlja, viteške književnosti i sl.). Pokušala je dočarati način na koji su renesansni vladarski krugovi, što kraljevski, što plemićki, koristili vitešku kulturu da bi predstavili pojedine aspekte svoje vlasti.

Predavanje Javno i privatno kroz dokumente Valierove vizitacije dalmatinskih i istarskih biskupija  1579/80. održala je dr. sc. Tea Perinčić iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Kroz pregled crkvenih i samostanskih inventara, Valierova delegacija, vodeći o svemu pomne i strukturirane zapisnike, ostavlja brojna svjedočanstva i o onom, često skrivenom dijelu privatnog života i života pojedinih zajednica koji je često ostajao nezabilježen jer se radi o običajima, a ova ih je delegacija bilježila jer su odstupala od pravila. Iz svega ovoga možemo zaključiti do kojih promjena dolazi u komunalnim društvima istočnog Jadrana u osvit novoga doba.

Predavanje Renesansa između Karpata i Jadrana: o umjetničkim vezama Hrvatske i Mađarske u 15. i 16. stoljeću održao je izv. prof. dr. sc. Danko Šourek, s Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Govorio je o političkim i kulturnim vezama između Hrvatske i Mađarske u razdoblju renesanse te nizu umjetničkih ostvarenja koja odražavaju isprepletenost naručiteljskih i umjetničkih sudbina na prostoru između Karpata i Jadranskoga mora.

O Vizualnim izvorima i rekonstrukciji povijesnog spomenika – slučaj katedrale sv. Nikole u Osoru, govorio je izv. prof. dr. sc. Predrag Marković, s Filozofskiog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. U svojem izlaganju predočio je pokušaje rekonstrukcije izvornog stanja davno izgubljenih, ili s vremenom znatno promijenjenih arhitektonskih spomenika. Objasnio je pokušaj rekonstrukcije izvornog izgleda katedrale sv. Nikole u Osoru na temelju starih  slikovnih prikaza (veduta grada Osora, pojedinih usputnih opažanja i drugih slikovnih i pisanih izvora te najnovijih rezultata konzervatorskih istraživanja, uzimajući u obzir postojeće spoznaje o stvarnim relacijama među različitim umjetničkim centrima na Jadranu).

Predavanjem Savršeni trgovac na satu povijesti  viši savjetnik iz Agencije za odgoj i obrazovanje Timur Križak, prof., izložio je životopis Bena Kotrulja (Benedeto Cotrugli) te povijest rukopisa njegove knjige O trgovini i savršenom trgovcu prikazavši danas dostupan rukopis i stotinjak godina starije izdanje koji mogu bitno unaprijediti nastavu povijesti, npr. poslovna djelatnost autora može poslužiti u prikazu rada dubrovačkog trgovca na kraju srednjeg vijeka, a usporedba dvaju tekstova može biti poticajna pri razvijanju umijeća rada s povijesnim tekstom u naprednijoj nastavi.

U radionici Širenje ideja humanizma i renesanse u svjetlu izuma tiskarskog stroja doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup, s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nakon predavanja o izumu tiskarskog stroja Johannesa Gutenberga koji je ubrzao širenje pismenosti i znanja, širenju ideja humanizma i renesanse, Luthera koji je preveo Bibliju na njemački jezik te doprinosu prvoj standardizaciji njemačkog jezika, uslijedila je radionica o piscima renesanse i humanizma u kojoj su u skupnom obliku rada obrađene kratke biografije i isječci iz djela pisaca sa zaključnom raspravom.

Radionica Crna smrt prikazana u književnim i slikovnim izvorima mr. sc. Helena Miljević Pavić, prof., iz OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ i Vesna Slaviček, prof., iz OŠ Srdoči Rijeka, bila je osmišljena kao korelacija nastavnih predmeta: Povijest, Hrvatski jezik i Likovna kultura, odnosno Likovna umjetnost te ostvarenje ishoda kurikuluma međupredmetnih tema za osnovne škole, gimnazije i strukovne škole (OSR B.2.4. Suradnički uči i radi u timu; OSR C 5.1. sigurno se ponaša u društvu i suočava s ugrožavajućim situacijama, koristeći se prilagodljivim strategijama samozaštite; UKU A.2.1. odabire relevantne informacije, bilježi ih i organizira te primjenjuje u zadacima učenja).

Povezane radionice Pregled razvoja pisma od rimske kapitale do Gutenberga i Oblikovanje iluminacije vodili su  Denis Sardoz, prof. iAndi Pekica, prof., iz Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna, Pula. Bile su osmišljene kao korelacija nastavnih predmeta: Pismo, Ilustracija  i Povijest likovne umjetnosti, a ostvareni su odgojno-obrazovni ishodi zadani kurikulumom međupredmetnih tema za srednje škole koje se obrazuju u području likovne i primijenjene umjetnosti i dizajna. U teorijskom dijelu radionice sudionici su upoznali razvoj pisma od rimske kapitale do renesansnog doba odnosno Gutenbergova izuma tiskarskog stroja, ili onoga što Marshal Mcluhan u svojoj knjizi naziva „Gutenbergovom galaksijom“. U praktičnom djelu radionice sudionici su izradili pisala od trske, ili bambusa i ispisivali dijelove teksta u nekim od povijesnih pisama kao što su kvadratika, rustika, uncijala ili gotički verzali. Navedena se aktivnost nadovezala na aktivnost u kojoj su se sudionici upoznali s inicijalima i iluminacijama te pokušajem oblikovanja ilustracije u jednoj od slikarskih ili crtaćih tehnika.

Tema radionice Renesansa u predmetnom kurikulumu Likovna umjetnost koju je oblikovala Vesna Mišljenović, prof., iz V. gimnazije u Zagrebu, bila je vezana je za uvođenje kompetencijskog pristupa i naglašavanje ishoda učenja koji mijenjaju pristup dosadašnjeg planiranja i programiranja odgojno-obrazovnog procesa. Stavljen je naglasak na povećanje uspješnosti poučavanja i učenja  te značajnu ulogu i kompetencije učitelja pri poučavanju i organiziranju aktivnosti usmjerenih na učenike i kvalitetno planiranje odgojno-obrazovnog procesa. Sudionici skupa proučili su dio kurikuluma nastavnoga predmeta Likovna umjetnost a sadržaje povijesti likovne umjetnosti tj. renesanse u Hrvatskoj uključili u planiranje odgojno-obrazovnih ishoda.

Implementaciju lokalne baštine u nastavu i povezivanje s ishodima kurikuluma predmeta likovna umjetnost – Portal zborne crkve u Cresu, voditeljica radionice Terezija Mlinarić, prof., iz Druge gimnazije Varaždin. Pokazala je obradu lokalnoga renesansnog primjera creske baštine – reljef Madone na portalu zborne crkve u Cresu i njezinu povezanost sa slikom Giovannija Bellinia Madonna degli Alberetti.  Sudionici su pratili metodički razrađen pristup učenju i poučavanju na primjeru analize portala i  usporedbi dva likovna djela: povezanost teme s odgojno-obrazovnim ishodima trećeg razreda gimnazije, uloga učenika kao aktivnog sudionika vođenog različitim metodama poučavanja te korištenje digitalnih alata uz suradničko učenje. Predstavljen je model rada koji se može koristiti u nastavi sa sadržajima i na primjerima lokalne baštine i drugih mjesta/gradova.

Terenskom nastavom obuhvaćeno je: Creski muzej / Palača Arsan, Muzej samostana sv. Franje u Cresu, Benediktinski samostan sv. Petar, povijesna jezgra grada Cresa i mogućnost posjeta Valunu i glagoljskom lapidariju.

Ciljevi skupa bili su usmjereni na stjecanje dodatnih znanja o ranom novovjekovlju u Europi te o doprinosu humanizma i renesanse sveukupnoj europskoj baštini, integriranje novih spoznaja o razdoblju humanizma i renesanse u kurikulumima nastavnih predmeta i rekonceptualiziranju kurikuluma nastavnih predmeta s aspekta odnosa novih znanstvenih spoznaja o europskom ranom novom vijeku.

Na stručnom skupu sudjelovala su 63 učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola, a ocjenskom je upitniku pristupilo 55 sudionika.

Državni stručni skup organizirale su više savjetnice za povijest mr. sc. Marijana Marinović i za likovnu kulturu i likovnu umjetnost Zvjezdana Prohaska, prof.

Evaluacija

(docx: 173,03 KB)

Preuzmi