Najave i izvješća / 24. veljače 2023.

Jezične vještine u funkciji suvremene pismenosti

Državni stručni skup za pripravnike, učitelje i nastavnike španjolskoga jezika „Jezične vještine u funkciji suvremene pismenosti“ održan je 20. i 21. veljače 2023. u IV. gimnaziji u Zagrebu.

Na skupu se, pored gostiju, voditelja i predavača, okupilo 29 sudionika iz raznih krajeva Hrvatske, od kojih 16 iz Grada Zagreba.

Poslije okupljanja i registracije s početkom u 9:30 sati, nakon intoniranja državne himne, uvodne riječi i pozdrava, prigodnim govorima ravnateljica Agencije, dr. sc. Dubravka Brezak Stamać te veleposlanik Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj, Nj. E. g. Juan González-Barba Pera svečano su otvorili skup. Program prvoga dana skupa završio je u 18:00 sati, a nastavio se u utorak, 21. veljače u 9:00 sati da bi završio u 13:00 sati.

Glavna namjera bila je promišljati o kulturno kontekstualiziranom poučavanju jezičnih vještina koje učeniku može omogućiti produbljivanje „znanja o svijetu“ te postati polugom njegova osobnoga razvoja. U takvoj perspektivi, oslanjanjem na međupredmetnost i aktiviranje prethodno usvojenih znanja, veću važnost zadobivaju i povijesne i kulturne datosti, a književni tekst se pokazuje pogodnim ne samo za produbljivanje jezične komunikacijske kompetencije, već i za postizanje općih odgojno-obrazovnih ciljeva. Takav pristup – koji također uzima u obzir i izazove digitalnoga doba u kojem se pak svrha obrazovanja često svodi na okretnost na tržištu rada – u konačnici se pokazuje sukladnim s naslovnim pojmom suvremene, a ustvari svevremene pismenosti. Skup s ciljem profesionalnog usavršavanja pripravnika, učitelja i nastavnika planiran je tako da im ponudi uvid u aktualnosti hrvatske hispanistike i poticaje za refleksiju odgojno-obrazovne paradigme.

Prvo izlaganje, s temom „Uvriježene predodžbe o hispanskim kulturama i društvima i poučavanje stranog (španjolskog) jezika“, održala je dr. sc. Mirjana Polić Bobić, profesorica emerita u miru (Odsjek za romanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) polazeći od pitanja o uključenosti kulturnih i povijesnih danosti u zemljama u kojima je španjolski jezik materinski ili jedan od materinjih i službenih jezika u pouku jezika u hrvatskim školama danas. Iznijevši tezu o tome da je svijet učenicima tek varljivo nadohvat ruke, predložila je praksu naglašavanja nekih specifičnosti hispanskoga svijeta (u skladu s njihovom razinom znanja jezika i dobi) u okviru pouke jezika, a u obliku “malih priča” o hispanskom svijetu. Neke od spomenutih tiču se percepcije svijeta ili prehrambenih navika u Europi prije otkrića Novoga svijeta i drugih pojava čijim proučavanjem se mogu korigirati uvriježene predodžbe.

U nastavku prijepodnevnoga dijela nastupila je Anđelka Rihtarić, prof. (Osnovna škola Vladimira Nazora, Sveti Ilija), s naslovom „Čitanje književnoga teksta u funkciji osobnoga razvoja“. Izlaganje nastalo u povodu 500. obljetnice „Judite“ dodatno je razradila da bi ponudila mogućnost takvog njezina čitanja koje bi današnjim mladima bilo zanimljivo i poticajno za osobni razvoj u vremenu koje se može opisati nejunačkim. Juditino djelovanje, usporedivo s djelovanjem drugih dviju biblijskih žena, Estere i Jaele, utjelovljuje jedno od načela djelovanja svakog pojedinca. Predavačica je pokazala da tako postavljena priprema za čitanje klasičnoga književnog teksta u nastavi može koristiti osobnome razvoju ne samo učenika, zahvaljujući jačanju vještine čitanja s razumijevanjem, već i samih nastavnika.

Poslijepodnevni dio skupa otvorio je Alejandro Martínez Vicente, prof., doktorand Sveučilišta u Zadru na kojem je i zaposlen kao asistent na Odjelu za hispanistiku i iberske studije. Izlaganje Análisis contrastivo de semifrasemas y su aplicación a la enseñanza de ELE en Croacia (Kontrastivna analiza polufrazema i njena primjena u poučavanju španjolskoga kao stranog jezika u Hrvatskoj) započeo je donošenjem tipologije frazeologizama, frazema i polufrazema s naglaskom na kolokacije temeljene na glagolu. Pažnju sudionika predavač je nadalje usmjerio na vrste imenica koje se pojavljuju u takvim konstrukcijama. Supostavivši takvim konstrukcijama hrvatske ekvivalente predočio je zamjetne razlike u aspektualnom značenju, te ukazao na potrebu primjerenije i potpunije obrade vokabulara u nastavi. U zaključnome dijelu izneseni su konkretni primjeri te način na koji je njihovom obradom moguće obogatiti nastavu primjereno razini poučavanja.

Četvrto izlaganje na skupu održale su nasl. doc. dr. sc. Andrea-Beata Jelić i asistentica Ana Gabrijela Blažević, mag. educ. hisp. (obje s Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), a na temu „Kompetencije nastavnika španjolskog jezika“. U prvom dijelu iznesen je pregled europskih kompetencijskih okvira za nastavnike stranih jezika, s posebnim osvrtom na kompetencijski okvir Instituta Cervantes (2012) osmišljen za nastavnike španjolskog kao drugog ili stranog jezika. Predavačice su zatim sa sudionicima prokomentirale rezultate recentnih istraživanja provedenih o toj temi u hrvatskome kontekstu s različitim dionicima obrazovnog procesa. Nakon ankete za vrednovanje i samovrednovanje nastavničkih kompetencija provedene među nastavnicima in situ, poveo se razgovor o važnosti pojedinih kompetencijskih područja, a zatim su sudionici u skupinama imali prilike razraditi mogućnosti razvoja spomenutih kompetencija. Izlaganje je zaključeno raspravom o usavršavanju kompetencija nastavnika u okviru inicijalnog i cjeloživotnog obrazovanja.

Nakon kratke stanke, program prvoga dana stručnog skupa zaključila je ponovno nasl. doc. dr. sc. Andrea-Beata Jelić jednoipolsatnom radionicom „Izazovi vrednovanja vještine govorenja na španjolskom jeziku“. Opis temeljnih značajki i sastavnica vještine govorenja na stranom jeziku te podsjećanje na važnost primjene holističkih i analitičkih rubrika (tablica kriterija na nekoliko razina) pri vrednovanju pojedinih sastavnica vještine govorenja, sve uz primjere dobre prakse, poslužili su kao uvod u sam radionički dio. U njemu su sudionici u manjim skupinama izrađivali prijedlog rubrika za vrednovanje i ocjenjivanje vještine govorenja u nastavi španjolskog jezika prilagođene vlastitom odabranom kontekstu poučavanja.

Drugi dan stručnoga skupa započeo je predavanjem doc. dr. sc. Lane Ciboci Perša (Hrvatsko katoličko sveučilište) s naslovom „Kritička medijska pismenost u osnovnoj i srednjoj školi“. Predavačica je ukazala na problem velike izloženosti rizičnom i manipulativnom sadržaju te sve češće klikolovkama / mamilicama kojima je cilj privući, te sugestivnim tehnikama i zadržati, pažnju korisnika. U nastavku je prikazano deset najčešćih načina manipulacije, ali i radionice kojima je cilj povećati kritičku razinu medijske pismenosti kod učenika u osnovnim i srednjim školama.

Uslijedilo je zatim predavanje dr. sc. Daše Grković (Katedra za španjolski jezik, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) na temu „Gerundiv u španjolskom jeziku i njegovi ekvivalenti u hrvatskome jeziku“ kojim je viša lektorica predstavila rezultate svoga doktorskoga istraživanja. Sudionicima je podastrla analizu rečeničnog gerundiva u europskoj varijanti španjolskog jezika i njegovih ekvivalenata u hrvatskom jeziku s posebnim naglaskom na mogućnost ekvivalencije rečenica s glagolskim prilogom. Prikazani su tako najbliži distribucijski i značenjski ekvivalenti španjolskog gerundiva u hrvatskome jeziku.

Posljednje izlaganje na skupu održao je Lovro Sučić, prof. (Odjel za hispanistiku i iberske studije Sveučilišta u Zadru). La vida es sueño, y ¿con qué sueñas tú? Ideje za rad na književnom tekstu u nastavi španjolskoga kao stranog jezika“ naslov je predavanja koji je za cilj imao potaknuti na preispitivanje didaktičkog potencijala književnoga teksta u nastavi stranih jezika (konkretno, španjolskoga), a s obzirom na njegovu pretežno marginalnu ulogu posljednjih desetljeća. Istaknuta je značenjska svevremenost i univerzalnost te autentičnost i estetska vrijednost jezičnoga izričaja koji karakterizira književne tekstove. Uzevši kao predložak tek ulomak iz obveznog naslova za cjelovito čitanje Život je san Pedra Calderóna de la Barce, predavač je izložio mogućnosti što ih rad na književnome tekstu pruža ne samo u pogledu jačanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina, nego i u pogledu učenikova osobnog razvoja te stjecanja njegove veće samostalnosti u ovladavanju jezikom.

Domaćinstvom skupa istaknule su se ravnateljica Sonja Kamčev Bačani, prof. i mentorica Mateja Mikulec, prof., također djelatnica IV. gimnazije, uz ostale njezine djelatnike. Pomno planiranje tehničkih pojedinosti i uređenja prostora omogućili su sudionicima produbljivanje interakcije i nastavak razmjene ideja za vrijeme stanki uz osvježenje što ga je osigurala škola domaćin. Skup je završio najavom predstojećih aktivnosti u organizaciji međužupanijskih stručnih vijeća te evaluacijom samog skupa putem Googleove aplikacije Obrazac.

Lovro Sučić, prof.

Evaluacija

(pdf: 694,10 KB)

Preuzmi