Najave i izvješća / 4. studenoga 2021.

Izvještaj o održanom stručnom skupu Filozofija jezika

Stručni skup za nastavnice i nastavnike filozofije pod naslovom Filozofija jezika održan je 27. listopada 2021. Riječ je o prvome od šest skupova za nastavnike i nastavnice filozofije koji su tematski povezani s izbornim domenama novoga kurikula filozofije.

Za sudjelovanje na skupu mogli su se prijaviti nastavnici i nastavnice filozofije iz cijele zemlje i u tome je smislu skup imao državni karakter. Skup je održan u online okruženju, a korištena je komunikacijska aplikacija Zoom. Na skup se prijavilo 80 sudionika, dok je broj sudionika tijekom skupa varirao.

Skup je započeo u 18 i završio u 21:20 sati i u potpunosti se odvijao prema predviđenom programu.

Osnovni je cilj skupa bio upoznati nastavnike i nastavnice s najznačajnijim aspektima rasprave unutar suvremene filozofije jezika te im na taj način pružiti stručnu podršku za koncipiranje, pripremu i izvođenje nastave te izborne domene.

Predavač na stručnom skupu, dr. Alen Sućeska (I. gimnazija, Zagreb), organizirao je izlaganje kroz tri ključne teme: određenje prirode jezika i značenja, odnos jezika i mišljenja te političke dimenzije jezika. Predavač je ponudio sudionicima i popis ključne literature.

U pozivu na stručni skup sudionicima je poslana i poveznica na Google Forms da bi ispunili evaluacijski upitnik. Upitnik je ispunilo 54 sudionik skupa (u prilogu). Sažetak informacija dobivenih pomoću evaluacijskog upitnika je sljedeći:

  • velika većina sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac smatra da je tema skupa u potpunosti ili u velikoj mjeri aktualna te da je tema skupa povezana s realnim potrebama nastavnika
  • svi sudionici skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac smatraju da je predavač bio u potpunosti ili u velikoj mjeri dobro pripremljen te da su izlaganja u potpunosti ili u velikoj mjeri bila dobro strukturirana i jasna
  • više od 90% sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac procjenjuje kvalitetu stručnog skupa u cjelini vrlo visokom.

Tomislav Reškovac, prof., vanjski suradnik AZOO za filozofiju, logiku i etiku

Evaluacija

(pdf: 182,61 KB)

Preuzmi