Najave i izvješća / 26. listopada 2021.

Izvješće i evaluacija o održanoj drugoj sesiji državnog stručnog skupa za učitelje i nastavnike talijanskoga jezika – materinskoga jezika talijanske nacionalne manjine

Druga sesija državnog stručnog skupa s temom „Viaggio tra le righe degli scrittori della Comunità Nazionale Italiana. La lingua italiana quale veicolo trasmissivo e divulgativo dell’identità nazionale. Dagli obiettivi formativi del Curricolo di lingua italiana/Lingua e letteratura italiana-Lingua materna ai percorsi di interdisciplinarità. = Putovanje kroz redove pisaca Talijanske nacionalne zajednice. Implementacija Kurikuluma nastavnoga predmeta Talijanski jezik / Talijanski jezik i književnost s posebnim osvrtom na ishode koji se temelje na razvoj materinskog jezika kao temelj razvoja identiteta“ održan je hibridno, uživo i u online okruženju, 18. listopada 2021. pri Comunità degli italiani – Zajednica Talijana u Puli. Na skupu je sudjelovalo 43 sudionika, učitelja i nastavnika talijanskoga jezika-materinskoga jezika osnovnih i srednjih škola Istarske i Primorsko-goranske županije te studenata Odsjeka talijanistike pri filozofskom fakultetu pulskog sveučilišta.

Tijekom stručnog skupa održana su predavanja:

  1. “Pictura Dantis“ visioni dell’inferno  =  “Pictura Dantis” umjetničke vizije pakla. Predavači: Francesco Carbone i Walter Chiereghin, Società Dante Alighieri, Comitato di Gorizia
  2. “A te convien tenere altro viaggio”: Dante a casa e fuori di casa  = “A te convien tenere altro viaggio”: Dante kod kuće i u javnosti. Predavač: dr.sc. Riccardo Bruscagli, Università degli Studi di Firenze
  3. Il raggiungimento degli esiti formativi in funzione alla preparazione alla maturità di stato. La lirica di Umberto Matteoni. = Postizanje obrazovnih ishoda u funkciji pripreme učenika za državnu maturu. Umberto Matteoni i njegova lirika. Predavačica: Loredana Slacki, prof., TSŠ/SMSI „Dante Alighieri“ Pula-Pola
  4. “Storie di gente nostra“ – Mario Schiavato e il suo contributo alla narrativa istro-quarnerina = “Storie di gente nostra“ – Mario Schiavato i njegov doprinos narativnom žanru Istre i Kvarnera. Prddavačica: doc.dr.sc. Corinna Gerbaz Giuliano, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za talijanistiku
  5. Guerre di uomini e di formiche: quando la storia è più grande dell’uomo = Ratovi ljudi i mrava: kad je povijest veća od čovjeka. Predavačica: prof.dr.sc. Gianna Mazzieri Sanković,  Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za talijanistiku
  6. Perché leggere letteratura a scuola e che cosa leggere?  = Zašto čitati književnost u školi i što čitati? Predavačica: Paola Zannoner, talijanska književnica i književna kritičarka

Stručni skup je vodila viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu Gianfranca Šuran, a organiziran je u suradnji s društvom Società Dante Alighieri – Comitato di Gorizia, sa Središnjom knjižnicom Talijana u Republici Hrvatskoj pri Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula i s Filozofskim fakultetom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Po završetku stručnog skupa svi su sudionici dobili mogućnost online ispunjavanja evaluacijskog upitnika te su poslali svoje ocjene i pisane odgovore. Sudionici stručnog skupa izrazili su visoko zadovoljstvo aktualnošću ponuđenih tema i njihovom profesionalnom prezentacijom. Na pitanje kako vrednuju metodologiju usvojenu pri planiranju stručnog usavršavanja (odrađenog u hibridnoj varijanti, online i u živo), s obzirom da u prvom djelu dana došlo je u više navrata do pada internetske mreže, niže ocijene po tom pitanju su obrazložene u bilješkama s naznakom da bi se trebalo dodatno unaprijediti tehnološka opremljenost u organizaciji stručnih usavršavanja u online okruženju.

Evaluacija

(pdf: 399,78 KB)

Preuzmi