Objave / 14. travnja 2017.

Javni natječaj za prijavu kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme

Na temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i na prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije ministar znanosti i obrazovanja raspisao je 7. travnja 2017. godine Javni natječaj za prijavu kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme.

JAVNI NATJEČAJ za prijavu kandidata za voditelja i dvanaest članova
Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme

I.

Temeljne zadaće Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme (dalje u tekstu: Ekspertna radna skupina) su inoviranje i osuvremenjivanje Nacionalnoga okvirnog kurikula i usklađivanje različitih dokumenata obrazovne politike.

II.

Ekspertnu radnu skupinu čine voditelj i dvanaest članova.

Za članove Ekspertne radne skupine odabiru se

a) po jedan stručnjak u odgoju i obrazovanju s najmanje deset godina iskustva

 • u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
 • osnovnoj školi
 • gimnaziji
 • strukovnoj te
 • umjetničkoj školi

b) jedan stručnjak s nastavničkih studija

c) po jedan stručnjak iz

 • područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT)
 • područja prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) te
 • društveno-humanističkog područja

d) dva znanstvenika iz područja odgoja i obrazovanja

e) jedan stručnjak iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

III.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod a):

 • najmanje desetogodišnje iskustvo u odgoju i obrazovanju stečeno radom u nastavi ili na radnome mjestu stručnoga suradnika ili upravljanjem odgojno-obrazovnim ustanovama
 • najmanje magistar struke.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana Ekspertne radne skupine pod b):

 • najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u nastavi
 • izbor u znanstveno-nastavno zvanje u polju pedagogije, psihologije ili metodike.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod c):

 • najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u nastavi
 • izbor u znanstveno-nastavno zvanje.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod d):

 • najmanje desetogodišnje iskustvo na znanstvenim istraživanjima u odgoju i obrazovanju
 • izbor u znanstveno zvanje.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana Ekspertne radne skupine pod e):

 • najmanje desetogodišnje iskustvo u odgoju i obrazovanju
 • zaposlenik Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kandidati za voditelja Ekspertne radne skupine moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • zadovoljeni uvjeti za člana pod a) ili b) ili c) ili d) ili e)
 • iskustvo u vođenju projektnih timova i upravljanju projektima u odgoju i obrazovanju
 • izrazite komunikacijske vještine.

IV.

Kandidati za člana Ekspertne radne skupine iz točke II. ovoga natječaja, uz vlastoručno potpisanu prijavu, prilažu:

 • životopis u Europass formatu
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke III. ovoga natječaja
 • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Kandidati koji se prijavljuju za voditelja Ekspertne radne skupine dužni su, uz dokaze koje prilažu kandidati za člana Ekspertne radne skupine, priložiti i razrađen akcijski plan na temelju mjera Strategije u kojima je ERS naveden kao provoditelj (u prilogu Natječaja).

V.

Prijave kandidata za voditelja i članove Ekspertne radne skupine uz dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke III. ovoga natječaja podnose se u pisanome obliku i u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
10 000 Zagreb, Donje Svetice 38
S naznakom: „Prijava kandidata za voditelja i članove Ekspertne radne skupine“.

VI.

Ministarstvo će s odabranim kandidatima potpisati odgovarajući ugovor.

VII.

Voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine imenuje ministar nadležan za znanost i obrazovanje.

VIII.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije 30 dana nakon isteka roka za prijavu.