Javna nabava i natječaji / 23. rujna 2022.

Natječaj za tri radna mjesta

Na temelju čl. 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06), čl. 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje, čl. 7. Pravilnika o radu i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa Agencija za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

  1. viši savjetnik/viša savjetnica za predškolski odgoj u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo, Odsjeku za predškolski odgoj u Zagrebu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Zagrebu
  2. viši savjetnik/viša savjetnica za fiziku u Odjelu za srednje školstvo u Zagrebu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Zagrebu
  3. viši savjetnik/viša savjetnica za razrednu nastavu u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo, Odsjeku za predškolski odgoj i razrednu nastavu u Zagrebu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Zagrebu

Osobe koje se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacija, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Na radno mjesto ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju/razgovor. O vremenu i mjestu održavanja intervjua/razgovora kandidati će biti obaviješteni e-poštom koju navedu u prijavi.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, sobveznom naznakom: »Za natječaj« i nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-poštom koju navedu u prijavi.                                                                                             

Natječaj za tri radna mjesta

(docx: 16,39 KB)

Preuzmi

Opis poslova za navedena radna mjesta

(docx: 16,33 KB)

Preuzmi