Javna nabava i natječaji / 3. ožujka 2023.

Natječaj za radno mjesto

Na temelju čl. 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN, 85/06), čl. 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje, čl. 7. Pravilnika o radu i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa Agencija za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

viši savjetnik/viša savjetnica za nacionalne manjine (srpsku) u Osijeku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Osijeku

Osobe koje se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17, 98/19 i 84/21) i prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, 84/21) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, sobveznom naznakom: »Za natječaj« i nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-poštom koju navedu u prijavi.

Natječaj za radno mjesto

(docx: 16,59 KB)

Preuzmi

Opis poslova za navedeno radno mjesto

(docx: 15,88 KB)

Preuzmi