7. 3. 2013.

Projektne aktivnosti i

Tijekom prvih šest mjeseci provedbe projektauspješno su provedene aktivnosti prve komponente. Pripremljeni su metodologija i akcijski plan za analizu sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika te analizu potreba za stručnim usavršavanjem. O njima se raspravljalo s glavnim projektnim partnerom i radnom skupinom 1 tijekom prvog sastanka radne skupine te su provedeni prema planu.

Na temelju dokumenata o postojećem stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih radnika u ponudi AZOO-ate drugih dokumenata, pripremljeni su upitnici za pet skupina odgojno-obrazovnih radnika. Te skupine definirane su kao fokus grupe za analizu, a dijele se na: učitelje, ravnatelje, stručne suradnike, ostalo nenastavno osoblje, voditelje županijskih stručnih vijeća (VŽSV) i više savjetnike AZOO-a.

Prvi dio upitnika, proveden u prvoj komponenti projekta, dao je informacije o postojećem sustavu stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika kojim upravlja Agencija za odgoj i obrazovanje, načinu na koji ovih pet skupina vidi sustav, kako on ispunjava njihove potrebe za stručnim usavršavanjem te što misle o njegovoj kvaliteti i relevantnosti.

Drugi dio upitnika od ispitanika je tražio da ocijene važnost niza učiteljskih kompetencija i potrebu za usavršavanjem u tim kompetencijama. Upitnik je proveden kao elektronička anketa koristeći AZOO-ov sustav upravljanja i prijavljivanja na stručne skupove koji se nalazi na mrežnoj stranici ettaedu.eu. Uz pomoć CARNeta, sve su skupine primile obavijest o anketi putem elektroničke pošte.

Osim tri sastanka radne skupine, prvi sastanak dionika održan je u kolovozu 2012. godine. Sastanak dionika dao je uvid u aktivnosti i pristupe koje različite organizacije koriste u svojim aktivnostima stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Sastanak je omogućio razmjenu informacija i primjera dobre prakse te je otvorio mogućnosti za daljnju suradnju.

Kroz sudionički pristup i interaktivnu metodologiju, dvije radionice radne skupine 2 bavile su se analizom strategije i zakonodavstvom koji se odnose na stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika. Radi boljeg razumijevanja okvira Europske unije, analiza je uključivala i pregled dokumenata EU-a koji se odnose na profesionalan razvoj učitelja. Analiza zakonodavstva četiriju zemalja EU-a koje se odnosi na stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika te strateški razvoj dviju zemalja EU-a poslužili su kao osnova za raspravu o problemima i njihovim rješenjima te kao polazište za analizu hrvatskog zakonodavstva i postojeće strategije stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Ovaj pristup uveden je radi jačanja kapaciteta viših savjetnika AZOO-a uključenih u projekt. Nakon što su izvještaji i analize sastavljeni, proslijeđeni su članovima RS2 na završno komentiranje, čime se ojačao osjećaj zajedničkog vlasništva nad rezultatima komponente 2.

Organizirana su dva studijska posjeta kako bi se sudionici upoznali s drugim sustavima stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i raspravili njihove prednosti i mane. Relevantni zaključci ugrađeni su u Strategiju stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika 2020. Agencije za odgoj i obrazovanje.

Odabrane relevantne institucije-domaćine izvijestilo se o ciljevima i očekivanjima, kao i o hrvatskom sustavu i ulozi koju u njemu imaju projekt te Agencija za odgoj i obrazovanje. Za sudionike studijskih posjeta pripremljeni su uručci s informacijama o sustavu i odabranim institucijama te su sastavljena pitanja kojima se njihova pažnja usmjerila na bitna obilježja tih institucija. Doživljaji sudionika o studijskim posjetima bili su jedna od točaka za raspravu na sljedećoj održanoj radionici.

Tijekom ovog razdoblja, sastavljena je Strategija za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti projekta te je predstavljena timu tehničke pomoći i glavnom projektnom partneru. Prva revizija uslijedila je nakon komentara tima tehničke pomoći. Na temelju komentara glavnog projektnog partnera, revidirana je i usvojena završna verzija, u prosincu 2012. godine. Sva događanja vidljivosti i podizanja razine svijesti bit će organizirana do kraja projekta, prema rasporedu predloženom u ovoj strategiji. 

Prvi zadatak tijekom drugih šest mjeseci projekta bio je sastaviti i završiti izvješće o analizi sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i analizi potreba za stručnim usavršavanjem. Početna analiza podataka prikupljanih anketom predstavljena je i raspravljena s timom tehničke pomoći i radnom skupinom 1 te su time prikupljeni savjeti u vezi s razvrstavanjem odgovora u anketnim pitanjima otvorenog tipa. Nakon završetka analize, rezultati i zaključci predstavljeni su u nacrtu izvješća te su raspravljeni sa skupinom dionika na zajedničkom sastanku radne skupine 1 i 2. Od tog su trenutka izrada završne verzije izvješća i izrada AZOO Strategije stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika 2020. tekle paralelno. Završna je verzija analize postojećeg AZOO sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i procjene potreba za stručnim usavršavanjem učitelja odobrena i objavljena u travnju 2013. godine.

Na temelju analiza u prvoj i drugoj komponenti tijekom tri dvodnevne radionice te radionice o općim načelima izrade strateških dokumenata, pripremljena je nova dugoročna AZOO strategija stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Osnovu nove strategije čine rezultati analize postojećeg sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i analize potreba za stručnim usavršavanjem provedenih u prvoj komponenti te saznanja iz druge komponente prikupljena tijekom studijskih posjeta Estoniji i Škotskoj, uz analizu zakonodavstva koje se odnosi na stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i analizu hrvatskih i europskih strateških dokumenata. Prvi nacrt nove AZOO-ove Strategije stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika 2014.-2020. predstavljen je dionicima na radnom sastanku 19. ožujka 2013. godine, radi komentiranja i dobivanja podrške. Na sastanku je preporuke i podršku novoj strategiji dalo dvanaest predstavnika institucija dionika te trideset i tri sudionika. Njihovi komentari i preporuke ugrađeni su u drugu verziju nacrta strategije. Naziv strategije promijenjen je sukladno njihovim preporukama. Drugi nacrt AZOO Strategije stručnog usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika (2014-2020) predstavljen je Upravnom vijeću Agencije za odgoj i obrazovanje i članovima radne skupine 3 na sastanku održanom 12. travnja 2013. godine. Upravno vijeće AZOO-a podržalo je dokument s vrlo malo preporuka za poboljšanje. Na temelju strategije su, na zasebnom radnom sastanku, zaključci i preporuke predstavljeni i raspravljeni s članovima radne skupine 3 kako bi im to pomoglo pri definiranju područja i metodologije za pet novih programa koje je ta skupina zatim razvila i pilotirala. U preostaloj fazi provedbe projekta bilo je mjesta za izmjene i dopune ovog dokumenta; završna verzija objavljena je u ožujku 2014. godine.

Nakon predstavljanja Strategije radnoj skupini 3, projektne su se aktivnosti usmjerile na treću komponentu. Tim tehničke pomoći proveo je analizu postojeće organizacije rada stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Prva radionica radne skupine 3 održana je u ožujku 2013. godine, kada su predstavljeni glavni rezultati ove analize.Na temelju nacrta strategije, koji e-učenje definira kao jedno od prioritetnih područja razvoja u stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih radnika, dogovoreno je da će e-učenje biti glavni modalitet pet novih interdisciplinarnih programa stručnog usavršavanja. Jednom kada se razviju i provedu programi e-učenja, relativno je malo ljudskih potencijala potrebno za njihovo održavanje što pridonosi učinkovitosti Agencije za odgoj i obrazovanje. Pet interdisciplinarnih tema za nove programe stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje definirano je i dogovoreno na radionica radne skupine 3 u travnju 2013. godine: “Vrednovanje učeničkih postignuća“, “Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu“, “Strategije učenja i poučavanja“, “Izazovi mentorstva“ i “Putem profesionalnog razvoja“. Ovi programi predstavljaju pet prioritetnih područja definiranih u izvješću o analizi potreba za stručnim usavršavanjem, preuzetom iz nove strategije stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Daljnji proces izrade i pilotiranja pet novih programa stručnog usavršavanja u okviru treće komponente bio je ambiciozan pothvat stoga što su članovi radne skupine 3 bili suočeni s tri nova izazova u svojim aktivnostima: (1) korištenje e-učenja kao modaliteta za održavanje stručnih usavršavanja i savladavanje izrade materijala za e-učenje; (2) razrada interdisciplinarnih tema te (3) rad u malim skupinama za izradu programa. Kapacitet Agencije za odgoj i obrazovanje ojačan je u svim ovim područjima. Osposobljavanje cijele radne skupine za izradu e-učenja, uz podršku stručnjaka iz CARNeta, kao i podršku stručnjaka iz svakog od područja kojima se bavi pet novih programa, potaklo je jačanje kapaciteta viših savjetnika radne skupine kao i same kvalitete programa.

 

Trećih šest mjeseci provedbe projekta u potpunosti je bilo usredotočeno na izradu pet novih interdisciplinarnih programa e-učenja, postavljanje materijala na sustav za upravljanje učenjem Loomen, izradu instrumenta za evaluaciju planirane pilot provedbe pet novih programa te samo pilotiranje, uključujući i njegovu pripremu. Izrada i završetak programa provedeni su kroz sedam radionica u kojima su male skupine radile na svojim programima. Članovi radne skupine 3 često su neke zadatke morali odrađivati i u vremenu između radionica, što je za njih bilo veliko opterećenje. Materijali korišteni u programima uključuju prezentacije (npr. PowerPoint, Prezi), video snimke, materijale za čitanje, zadatke i vježbe, upitnike te obrasce za korištenje u praksi. Svaka mala skupina za izradu programa odabrala je vlastite “sudionike pilotiranja“ koji su zatim sudjelovali u pilot provedbi tijekom listopada i studenog 2013. godine. Sudionici su se morali registrirati putem web alata ettaedu.eu, nakon čega su dobili korisničko ime i lozinku za prijavu u program. Potvrda o sudjelovanju izdana je samo onim sudionicima koji su program završili ispunjavanjem završnog elektroničkog evaluacijskog upitnika.

Tim tehničke pomoći proveo je analizu podataka iz evaluacijskih upitnika iz pilot faze koja je predstavljena u izvješću Evaluacija pilot provedbe pet novih programa e-učenja za stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika, dovršenom i objavljenom u ožujku 2014. godine.

 

 

Obavijesti

Izdvajamo