Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
02. 05. 2018. - 31. 08. 2018.
Učenici s teškoćama u razvoju Djeca i učenici s teškoćama u razvoju u redovitim ustanovama odgoja i obrazovanja (modularno) Robert Cimperman
07. 05. 2018. - 29. 06. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Tumačenje biblijskih tekstova i Katolički vjeronauk Gordana Barudžija, Dalibor Adžić
25. 05. 2018. - 25. 06. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Putem profesionalnog razvoja“ Gordana Barudžija, Sanja McMurtry, Boris Vampula
01. 06. 2018. - 31. 08. 2018.
Učenici s teškoćama u razvoju Podrška učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoj školi Robert Cimperman
04. 06. 2018. - 08. 07. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Izazovi mentorstva“ Martina Šturm
05. 06. 2018. - 29. 06. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu“ Šimica Mihaljević
11. 06. 2018. - 21. 06. 2018.
Predškolski odgoj Poseban program kinezioloških aktivnosti Andreja Silić
19. 06. 2018. - 21. 06. 2018.
16.00 h - 13.00 h
Razredna nastava Učitelji pred izazovom promjena Jadranka Domazet
21. 06. 2018.
09.00 h
Hrvatski jezik Poticaj i razvoj jezično-kulturnoga identiteta komunikacijom/ostvarivanje kurikulumskih ciljeva Mirela Barbaroša-Šikić
21. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Preventivni programi Uloga razrednika u provođenju preventivnih programa Alma Rovis Brandić
21. 06. 2018.
10.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Oblici, funkcije i upotreba Talijanskog jezika danas Gianfranca Šuran
25. 06. 2018. - 26. 06. 2018.
Učenici s teškoćama u razvoju ATAAC ljetnu školu asistivne tehnologije Mara Capar
26. 06. 2018. - 29. 06. 2018.
Geografija Geološke značajke i s njima povezane geomorfološke okolnosti na primjeru Ogulina i okolice Vesna Milić
26. 06. 2018. - 29. 06. 2018.
Biologija Geologija u nastavi Geografije i Biologije u osnovnim i srednjim školama Lydia Lugar
26. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Interdisciplinarno Promicanje zdravlja u školi i neposrednom okružju – Europska mreža škola koje promiču zdravlje Olgica Martinis
26. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Njemački jezik Suvremeni pristupi učenju i poučavanju: digitalni alati - nastava, praćenje, vrednovanje Marko Javorina
26. 06. 2018.
10.00 h - 16.30 h
Povijest Povijesni izvori u historiografiji i nastavi Timur Križak
26. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Informatika /Računalstvo E-učenje i IT sigurnost - virtualna učionica u Loomenu Viktorija Vranešić
27. 06. 2018. - 30. 06. 2018.
Tjelesna i zdravstvena kultura 27. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Jozo Škegro
27. 06. 2018.
Građanski odgoj i obrazovanje Razvoj kompetencija za demokratsku kulturu u razredu i školi Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
27. 06. 2018.
Razredna nastava Osnaživanje profesionalnih i osobnih kompetencija učitelja Ivona Nakić-Vojnović
27. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Fizika Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz predmeta Fizika Ivana Katavić
27. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Tehnička kultura Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz predmeta Tehnička kultura Ivana Katavić
27. 06. 2018.
09.00 h
Razredna nastava Profesionalni put učitelja, Modul 3: Planiraniranje i programiranje Jadranka Domazet
27. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Biologija Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz predmeta Biologija Majana Engelbreht
27. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Kemija Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz predmeta Biologija Majana Engelbreht
27. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Razredna nastava Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme Đurđa Kulušić
27. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kemija Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika učitelja i nastavnika kemije Olgica Martinis
27. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kemija Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika učitelja i nastavnika kemije Marijana Toljan
27. 06. 2018.
10.00 h - 18.00 h
Likovna kultura Nacionalni park „Krka“ i Grad Skradin - Istraživanje nacionalne urbanističke i prirodne baštine Blaga Petreski

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja