Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Učiteljsko zanimanje u Europi – pristup, napredovanje i podrška

22. 02. 2018.

Eurydice, europska mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama objavila je dokument Učiteljsko zanimanje u Europi – Komparativni prikaz nacionalnih politika koje uređuju učiteljsko zanimanje.  Dokument donosi usporedbu 43 europska obrazovna sustava te analizu učiteljskog zanimanja s različitih gledišta, od toga kako se stječe učiteljska kvalifikacija, kakva je ponuda i potražnja za učiteljima, koja vrsta podrške im je dostupna te koje su im mogućnosti profesionalnog napredovanja. Izvješće obuhvaća osnovno i srednje opće obrazovanje, a glavne teme su: planiranje i glavni izazovi u ponudi i potražnji učitelja, ulazak u učiteljsko zanimanje i mobilnost učitelja, kontinuirani profesionalni razvoj i podrška, napredovanje i vrednovanje učiteljskog rada.

Dokumenti

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2017

29. 11. 2017.

U studenom 2017. godine objavljena je godišnja publikacija „Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2017. godinu“ (Education and Training Monitor 2017), Svezak 1, koju izdaje Europska komisija, a odnosi se na praćenje ostvarivanja zajedničkih ciljeva 28 zemalja članica EU u području obrazovanja i osposobljavanja.

U ovogodišnjem Pregledu posebna je pozornost usmjerena na temu nejednakosti u obrazovanju i važnosti koje obrazovanje ima u stvaranju pravičnijeg i prosperitetnijeg društva. Pregledom su obuhvaćeni i najnoviji podaci o nacionalnim odgojno-obrazovnim sustavima, studije, izvještaji, strateški dokumenti obrazovnih politika te primjeri nacionalnih obrazovnih mjera kojima se ostvaruju zajednički ciljevi.

Detaljnije su prikazana postignuća u odnosu na ciljeve koji se žele dostići do 2020. godine, a to su: 1.) smanjenje stope učenika koji rano napuštaju obrazovanje i osposobljavanje (manje od 10 %); 2.) povećanje postotka osoba s fakultetskim obrazovanjem u skupini od 30 do 34 godine (40 %); 3.) povećanje postotka djece uključene u predškolsko obrazovanje i skrb (95 %); 4.) smanjenje nezadovoljavajućih rezultata u čitanju, matematici i prirodoslovlju (manje od 15 %); 5.) ostvarivanje stope zaposlenosti osoba koje su nedavno diplomirale (82%) i 6. povećanja sudjelovanja odraslih u učenju (15%).

Drugi dio Pregleda, Svezak 2, su 28 izvješća za svaku pojedinu zemlju članicu EU pa tako i „Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2017 – Hrvatska“ (Education and Training Monitor 2017 – Croatia). U njemu su detaljnije opisani najnoviji statistički pokazatelji u području obrazovanja i osposobljavanja, naznačene su prednosti i nedostaci sustava, navedeni pokretači nejednakosti u obrazovanju i mjere poticanja uključivanja, kretanja u području ranog napuštanja školovanja, razmatra se ulaganje i obrazovanje, predstavljaju se politike modernizacije školskog i visokoškolskog obrazovanja i dr.

Pregled se temelji na podacima prikupljenih putem Eurostata, podaci studija provedenih od strane OECD-a te  analiza obrazovanih sustava mreže Eurydice.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Ustrojstvo sustava odgoja i obrazovanja u Europi te trajanje obveznog obrazovanja

22. 11. 2017.

Eurydice, europska mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama, objavila je dva važna dokumenta o odgojno-obrazovnim sustavima u Europi.

Dokument Shematski prikaz ustrojstva sustava odgoja i obrazovanja u Europi 2017/18 (The Structure of the European Education Systems 2017/18: Schematic Diagrams) daje pregled sustava redovnog obrazovanja u 43 europske države, od predškolske do razine tercijarnog obrazovanja s prikazom glavnih organizacijskih modela obveznog obrazovanja.

Dokument Obvezno obrazovanje u Europi 2017/18 (Compulsory Education in Europe 2017/18) za 43 odgojno-obrazovna sustava donosi usporedni prikaz razdoblja trajanja obveznog obrazovanja, s naglaskom na dob učenika na početku i na kraju obveznog obrazovanja.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Građanski odgoj u europskim školama 2017.

14. 11. 2017.

U posljednjih nekoliko godina građanski odgoj u europskim školama postaje sve važniji uslijed rastućih prijetnji temeljnim vrijednostima mira, jednakosti i poštivanja ljudskih prava u Europi. No, što je građanski odgoj? Kako se poučava i kako se vrednuju postignuća učenika? Može li se građanske vještine stjecati izvan učionice te koje je stručno usavršavanje potrebno učiteljima za poučavanje građanskog odgoja? 

Izvješće Građanski odgoj u europskim školama 2017. koje objavljuje Eurydice, europska mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama, temelji se na kvalitativnim podatcima prikupljenima za 42 odgojno-obrazovna sustava i  donosi pregled zakonskih rješenja i preporuka vezanih uz građanski odgoj u javnim školama, u općeobrazovnim i strukovnim programima obrazovanja. Izvješće se sastoji od četiri cjeline: Organizacija i sadržaj kurikuluma; Poučavanje, učenje i aktivno sudjelovanje; Vrednovanje učenika i škola, Inicijalno obrazovanje,  profesionalni razvoj i podrška učiteljima i nastavnicima;

Najvažniji zaključci izvješća su da učenici, osim stjecanja znanja o politici, demokraciji i društvu u građanskom odgoju razvijaju osobne i socijalne kompetencije, da u gotovo svim državama učenici imaju građanski odgoj u osnovnom i srednjem obrazovanju, koje je zastupljenije u općeobrazovnim nego u strukovnim programima te u mnogim državama uključuje izvanučionički rad. Polovica država koje nude građanski odgoj  u javnim školama organiziraju standardiziranu procjenu učeničkih postignuća, a nacionalne smjernice za vrednovanje postoje u 26 od 42 ispitana odgojno-obrazovna sustava i sadrže kombinaciju tradicionalnih i suvremenih metoda vrednovanja. 

No, velike su razlike u inicijalnom obrazovanju te profesionalnom razvoju učitelja, nastavnika i ravnatelja u području građanskog odgoja. Neke države tijekom inicijalnog obrazovanja nude budućim učiteljima i nastavnicima specijalizaciju za poučavanje građanskog odgoja, dio država definirao je kompetencijske okvire s popisom kompetencija učitelja i nastavnika građanskog odgoja, no čak 17 odgojno-obrazovnih sustava nema zakonska rješenja i preporuke za stjecanje, u inicijalnom obrazovanju, kompetencija za poučavanje građanskog odgoja, već visokoškolske ustanove same odlučuju kako će kroz inicijalno obrazovanje budućih učitelja razvijati potrebne kompetencije. Kontinuiranim profesionalnim razvojem učitelja i nastavnika bave se nadležne ustanove nacionalne razine u 27 europskih odgojno-obrazovnih sustava, no samo 14 država, uključujući i Hrvatsku, provode aktivnosti usmjerene na profesionalni razvoj ravnatelja u području građanskoj odgoja.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Eurydice - izvješća o usporednoj analizi europskih sustava obrazovanja

22. 09. 2017.

Europska mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama Eurydice objavila je dva izvješća o usporednoj analizi europskih sustava obrazovanja.

Preporučeni godišnji broj sati poučavanja u obveznom obrazovanju  (Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2016/17) i Organizacija nastave u Europi u osnovnom i općem srednjem obrazovanju 2017/18 (The Organisation of School Time in Europe – Primary and General Secondary Education 2017/18). Ova izvješća daju detaljan pregled podataka za 42 europske države o početku školske godine, broju nastavnih dana u školskoj godini, nenastavnim danima i državnim praznicima te preporučenom broju sati poučavanja pojedinog nastavnog predmeta u osnovnom i općem srednjem obrazovanju. Izvješća su namijenjena donositeljima obrazovnih politika na europskoj i nacionalnoj razini, no vrlo su  korisna i školama za planiranje suradnje i zajedničkih aktivnosti u međunarodnim projektima škola.

   

Međunarodna suradnja - Novosti u obrazovanju

Ključni podaci o poučavanju jezika u europskim školama – Key Data on Teaching Languages at School in Europe – Edition 2017

12. 07. 2017.

Koliko dugo učenici uče strane jezike tijekom svog obrazovanja? Koji se strani jezici najčešće uče u Europi? Putuju li učitelji stranih jezika u inozemstvo radi usavršavanja? Koliko učenika-useljenika kod kuće govori jezik na kojem se školuju? Na temelju podataka dostupnih iz različitih izvora – Mreže Eurydice, Eurostata, istraživanja OECD-a PISA i TALIS – ovo izvješće kroz dubinsku analizu daje odgovore na ova i mnoga druga pitanja vezana uz učenje i poučavanje jezika u školama u Europi, kontinentu velike jezične raznolikosti sa više od 60 službenih jezika. Izvješće se najviše bavi pitanjima poučavanja stranih jezika, no uključuje i podatke o regionalnim, manjinskim i klasičnim jezicima u kurikulumu te mjerama potpore za učenike migrante. 

„Govorenje nekoliko jezika postalo je ključnom vještinom u Europi, ne samo za pronalaženje posla, nego i za sudjelovanje u društvu. Trebamo kvalitetnije koristiti inovativne metode poučavanja i nove tehnologije da bismo mladima pružili kvalitetnija iskustva učenja jezika“ (Tibor Navracsics, povjerenik EU-a za Obrazovanje, kulturu, mlade i sport).

Webinaru na engleskome jeziku o Ključnim podacima o poučavanju jezika u europskim školama koji je održan 15 lipnja 2017. godine možete pristupiti putem linka https://webcast.ec.europa.eu/key-data-on-teaching-languages-at-school-in-europe-15th-of-june-2017

   

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja