18. 11. 2010.

Samovrednovanje škola

Voditelj projekta:
dr. sc. Petar Bezinović
viši znanstveni savjetnik Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu

Projekt Samovrednovanje škola, koji je dio programa razvoja sustava unapređivanje kvalitete obrazovanja u hrvatskim školama, pokrenuli su 2007. godine Agencija za odgoj i obrazovanje i Institut za društvena istraživanja iz Zagreba – centra za istraživanja i razvoj obrazovanja.

Samovrednovanje škola proces je sustavnog i trajnog praćenja, analiziranja i preispitivanja vlastite prakse s ciljem unapređivanja škole, a  osnovne su funkcije povećanje odgovornosti za rad škole te stvaranje podloge za valjano strateško planiranje i razvoj škole.

Inicijativa za pokretanje projekta potakla je na jednom od stručnih skupova voditelja ŽSV-a ravnatelja osnovnih škola. Na skupu su ravnatelji upo­znati s pristupom i metodologijom samovrednovanja škola koju je već ko­ristio i testirao Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Nazočni su ravnatelji pokazali interes da u svojim školama provedu samovrednovanje i prenesu prikupljena iskustva ostalim ravnatelji­ma u svojim županijama.

Cilj pokretanja projekta bio je uočavanje razvojnih potre­ba škola i definiranje prikladne strategije za sustavnije i svrsishodnije kori­štenje samovrednovanja u našim školama. Voditelj projekta bio je dr. sc. Petar Bezinović, viši znanstveni savjetnik Instituta za društvena istraživanja iz Zagreba, a koordinatori viši savjetnici AZOO-a za ravnatelje Mario Rogač, prof. i Vlade Matas, prof.

Projekt samovrednovanja škola eksperi­mentalno je proveden u 19 osnovnih škola iz različitih dijelova Hrvatske u raz­doblju od rujna 2007. do ožujka 2009. godine. U projektu su sudjelovale ško­le iz velikih gradskih središta i manjih gradova i mjesta. Projekt je osmišljen i pokrenut da bi se iskustva tih škola iskoristila za dublje razumijevanje okolnosti u kojima se provodi samovrednovanje u našim ško­lama, za razumijevanje naravi procesa pokrenutih samovrednovanjem, kao i za istraživanje mogućnosti koje samovrednovanje može ponuditi za unapre­đivanje školske prakse.

Na kraju provođenja projekta izdan je i priručnik Samovrednovanje škola – Prva iskustva u osnovnim školama, koji je nastao kao plod rada u navedenih 19 osnovnih škola. U njemu se sažeta iskustva navedenih škola u samovrednovanju, odnosno razvojne inicijative proistekle iz rada na projektu, a koje govore da se može poboljšati i unaprijediti rad u školama.

U priručniku je opisan konkretan projekt i neki njegovi rezultati, ali i teorijsko-konceptualni okvir i smisao samovrednovanja ško­la, vrednovanje procesa samovrednovanja od strane kritičkih prijate­lja škola. Slijedom prikupljenih iskustava ponuđene su preporuke za daljnje korištenje samovrednovanja za unapređivanje kvalitete obrazovanja u hrvat­skim školama.

Posebno su vrijedni prilozi u kojima škole uključene u projekt opisuju svoja iskustva sa samovrednovanjem i prikazuju svoje razvojne inicijative koje su proistekle iz rada na projektu.

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja